Leveringen - 194138-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Bulgarije-Vratsa: Motorolie

2019/S 081-194138

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Toplofikatsiya — Vratsa“ EAD
106006256
ul. „Maksim Gorki“ No. 9
Vratsa
3000
Bulgarije
Contactpersoon: Plamen Asparuhov
Telefoon: +359 92661822
E-mail: toplo_vr@m-real.net
Fax: +359 92668318
NUTS-code: BG313

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.toplo-vr.com/

Adres van het kopersprofiel: https://toplo-vr.com/getting-started/sample-data-articles/profil-na-kupuvacha

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Productie, vervoer en distributie van gas en warmte

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09211100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав — до 17 948 литра

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 70 000.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
09211100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG313
Voornaamste plaats van uitvoering:

„Топлофикация — Враца“ ЕАД, гр. Враца, ТЕЦ „Градска“, ул. „Шипка“ № 1

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав — до 17 948 литра

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • Aanbesteding van op een grondstoffenmarkt genoteerde en aangekochte goederen
Verklaring:

Поръчката е за доставка на моторно масло по чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 840
Benaming:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
16/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Омникар БГ“ ЕООД
115816882
ул. „Карловско шосе“ № 42, община „Марица“, област Пловдив
с. Труд
4199
Bulgarije
Telefoon: +359 32946946
E-mail: office@omnikar.bg
Fax: +359 32946945
NUTS-code: BG421

Internetadres: www.omnikar.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 70 000.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019