Leveringen - 194138-2019

25/04/2019    S81

България-Враца: Моторни масла

2019/S 081-194138

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Топлофикация — Враца“ ЕАД
Национален регистрационен номер: 106006256
Пощенски адрес: ул. „Максим Горки“ № 9
Град: Враца
код NUTS: BG313 Враца
Пощенски код: 3000
Държава: България
Лице за контакт: Пламен Аспарухов
Електронна поща: toplo_vr@m-real.net
Телефон: +359 92661822
Факс: +359 92668318

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.toplo-vr.com/

Адрес на профила на купувача: https://toplo-vr.com/getting-started/sample-data-articles/profil-na-kupuvacha

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Производство, пренос и разпределение на газ и топлинна енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

II.1.2)Основен CPV код
09211100 Моторни масла
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав — до 17 948 литра

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 70 000.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09211100 Моторни масла
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG313 Враца
Основно място на изпълнение:

„Топлофикация — Враца“ ЕАД, гр. Враца, ТЕЦ „Градска“, ул. „Шипка“ № 1

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав — до 17 948 литра

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу
  • Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса
Обяснение:

Поръчката е за доставка на моторно масло по чл. 138, ал. 1 във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП

IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 840
Наименование:

Доставка на моторно масло тип Mobil Pegasus 705 или еквивалент, доказан със сравнителна таблица на физико-химичен състав

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
16/11/2018
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Омникар БГ“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 115816882
Пощенски адрес: ул. „Карловско шосе“ № 42, община „Марица“, област Пловдив
Град: с. Труд
код NUTS: BG421 Пловдив
Пощенски код: 4199
Държава: България
Електронна поща: office@omnikar.bg
Телефон: +359 32946946
Факс: +359 32946945

Интернет адрес: www.omnikar.bg

Изпълнителят е МСП: не
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 70 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 70 000.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019