Leveringen - 194139-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Mednikarovo: Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers

2019/S 081-194139

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
Nationaal identificatienummer: 130020522
Postadres: Obl. Stara Zagora
Plaats: s. Mednikarovo
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Postcode: 6294
Land: Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Telefoon: +359 42663616
Fax: +359 42663610

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Referentienummer: 45-7-19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 93 500.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Графитни пръстени на салников пакет

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44425000 Ringen, zegels, band, stokken en voegspeciepakkers
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344 Стара Загора
Voornaamste plaats van uitvoering:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er is gebruikgemaakt van een elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 015-024493
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 55
Perceel nr.: 1.2.
Benaming:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Авко“ АД
Nationaal identificatienummer: 117001136
Postadres: ул. „Маестро Кънев“ № 78
Plaats: Русе
NUTS-code: BG323 Русе
Postcode: 7000
Land: Bulgarije
E-mail: mariana@avko.bg
Telefoon: +359 82884567
Fax: +359 82884550

Internetadres: www.avko.bg

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 93 500.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019