Leveringen - 194139-2019

25/04/2019    S81

България-Медникарово: Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции

2019/S 081-194139

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „КонтурГлобал Марица Изток 3“ АД
Национален регистрационен номер: 130020522
Пощенски адрес: Обл. Стара Загора
Град: с. Медникарово
код NUTS: BG344 Стара Загора
Пощенски код: 6294
Държава: България
Лице за контакт: Валентина Манева
Електронна поща: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Телефон: +359 42663616
Факс: +359 42663610

Интернет адрес/и:

Основен адрес: https://www.contourglobal.com

Адрес на профила на купувача: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Референтен номер: 45-7-19
II.1.2)Основен CPV код
44425000 Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 93 500.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Набивка за тръбопроводна арматура високо и средно налягане

Обособена позиция №: 1
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44425000 Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:

Графитни пръстени на салников пакет

Обособена позиция №: 2
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
44425000 Пръстени, уплътнения (гарнитури), гривни, пръчки и свързващи субстанции
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG344 Стара Загора
Основно място на изпълнение:

ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
Използван е електронен търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 015-024493
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: 55
Обособена позиция №: 1.2.
Наименование:

Доставка на набивки и графитни пръстени за салников пакет за ремонт на тръбопроводна арматура

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
19/04/2019
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Авко“ АД
Национален регистрационен номер: 117001136
Пощенски адрес: ул. „Маестро Кънев“ № 78
Град: Русе
код NUTS: BG323 Русе
Пощенски код: 7000
Държава: България
Електронна поща: mariana@avko.bg
Телефон: +359 82884567
Факс: +359 82884550

Интернет адрес: www.avko.bg

Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 93 500.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Част 6, глава 27, чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019