Leveringen - 194145-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Открита процедура 

България-Велико Търново: Електрическа енергия

2019/S 081-194145

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД
Национален регистрационен номер: 104055066
Пощенски адрес: ул. „П. К. Яворов“ № 30
Град: Велико Търново
код NUTS: BG321 Велико Търново
Пощенски код: 5000
Държава: България
Лице за контакт: Диана Джонгова
Електронна поща: op@vik-vt.com
Телефон: +359 62622091/ +359 62618131
Факс: +359 62639853/ +359 62618131

Интернет адрес/и:

Основен адрес: http://www.vik-vt.com

Адрес на профила на купувача: http://www.vik-vt.com/?mod=procedures_for_zop&show=60

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Вода

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

II.1.2)Основен CPV код
09310000 Електрическа енергия
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството, съгласно условията на възложителя, подробно описани в обявлението и документацията за участие. В техническата спецификация, приложена към документацията за участие, подробно са описани обектите, общият разход и месечното потребление на електроенергия за 12 календарни месеца за всички обособени обекти на „В и К Йовковци“ ООД, както и изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката.

Срок за изпълнение на поръчката — 1 (една) календарна година, считано от датата на регистрация на първия регистриран график.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
09310000 Електрическа енергия
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен
Основно място на изпълнение:

Територията, обслужвана от „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Предметът на обществената поръчка предвижда доставка, осъществена чрез покупка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група, с място на изпълнение до 5 бр. обекти (7 бр. измервателни точки) за средно напрежение (СрН) и 145 бр. обекти (145 бр. точки на мерене) за ниско напрежение (НН) на „В и К Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново за обезпечаване стопанската дейност на дружеството.

Прогнозно количество за срока на договора:

Общ разход на активна електрическа енергия за срока на договора — 30 350 MWh, в т.ч.:

1) разход на активна електрическа енергия за 1-годишен период — 19 500 MWh;

2) разход на активна електрическа енергия, свързан с „опция за допълнителни доставки“ — 1 100 MWh;

3) разход на активна електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП след изтичане срока на действащия договор — 9 750 MWh.

II.2.5)Критерии за възлагане
Цена
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:

Опцията е за допълване/промяна на списъци № 1 и 2 от техническата спецификация във връзка с присъединяване на нови обекти.

II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Обемът на активната електрическа енергия, свързан с подновяване, в случай на несключване на нов договор по реда на ЗОП след изтичане срока на действащия договор е 9 750 MWh, включен в прогнозното количество на поръчката.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2019/S 010-020084
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: ОП-3
Наименование:

Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново.

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
11/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 6
Брой на офертите, постъпили от МСП: 5
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Гранд Енерджи Дистрибюшън“ ЕООД
Национален регистрационен номер: 201208860
Пощенски адрес: район „Връбница“, индустриална зона „Орион“, ул. 3020 № 34, ет. 4
Град: София
код NUTS: BG412 София
Пощенски код: 1360
Държава: България
Електронна поща: p.pavlov@grandenergy.net
Телефон: +359 28904267
Факс: +359 28904251
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 2 731 000.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 3 057 155.50 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

В съответствие с нормативните разпоредби на чл. 197, ал. 1, т. 7 и чл. 198, ал. 1, т. 3 от ЗОП жалба може да се подава от всеки заинтересован участник в 10-дневен срок от получаването на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
22/04/2019