Leveringen - 194147-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Speciale voertuigen

2019/S 081-194147

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s.
Nationaal identificatienummer: 00681300
Postadres: Ivanská cesta 22
Plaats: Bratislava
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 821 04
Land: Slovakije
Contactpersoon: Ing. Bystrík Široký
E-mail: bystrik.siroky@amplio.sk

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.olo.sk

I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: nakladanie s odpadom

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Kúpa a dodanie špeciálnych vozidiel - hákových nosičov na prepravu a obsluhu veľkokapacitných kontajnerov (VKK) a veľkých zberových vozidiel na BRKO a ZKO

Referentienummer: VO/05,06/2018N
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34114000 Speciale voertuigen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SK SLOVENSKO

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 108-246851

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Andere redenen (stopzetting van de procedure)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019