Leveringen - 194148-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Slovenië-Ljubljana: Telecommunicatiebenodigdheden

2019/S 081-194148

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
5860199000
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
Telefoon: +386 14740856
E-mail: jana.nahtigal@jhl.si
Fax: +386 14740811
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje EMK

Referentienummer: LPP-155/16
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
32500000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje naročnik sistema enotne mestne kartice Urbana, to so naprave oziroma različni terminali na vseh plačilnih in polnilnih mestih.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
32500000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Ljubljana.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je nakup osnovnih sredstev in materiala za vzdrževanje sistema enotne mestne kartice Urbana za obdobje 48 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma oziroma najdlje do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta 160, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na podlagi pooblastila, preneslo v izvedbo in odločanje v postopku oddaje javnega naročila na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Naročnik je predmet javnega naročila oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave in sicer iz razlogov, navedenih v c točki 1. odstavka 46. člena ZJN-3.

Naročnik se je pogajal s ponudnikom, ki je edini ponudnik predmeta javnega naročila in sicer s ponudnikom Imovation, družba za opravljanje storitev elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d.o.o., Jarška cesta 10, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA (v nadaljevanju: Imovation d.o.o.) kot edinim ponudnikom predmeta javnega naročila, saj pri projektu Urbana že sodeluje z Javnim podjetjem Ljubljanski potniški promet d.o.o., kjer vzdržuje sistem enotne mestne kartice Urbana in hkrati tudi dobavlja vso strojno ter programsko opremo. Pri projektu enotne mestne kartice Urbana se uporablja tehnologija in oprema Margento, katere ekskluzivni zastopnik je družba Imovation d.o.o., ki ima kot edino podjetje licenco za trženje te tehnologije na slovenskem tržišču. Družba Imovation d.o.o. je v skladu z navedeno licenco edini ponudnik tako strojnega kot tudi programskega dela tehnologije Margento, ki je del sklopa celotne infrastrukture sistema Urbana.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 096-189923
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Imovation, družba za opravljanje storitev elektronskega plačevanja in transakcijskih rešitev, d.o.o.
1674005000
Jarška cesta 10A
Ljubljana
1000
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 13 176.31 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019