Leveringen - 194150-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Slovenië-Ljubljana: Banden voor zwaar gebruik

2019/S 081-194150

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
5860199000
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
Contactpersoon: sektor za javna naročila, Jana Nahtigal
Telefoon: +386 14740856
E-mail: jana.nahtigal@jhl.si
Fax: +386 14740811
NUTS-code: SI

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jhl.si

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dobava novih in obnovljenih pnevmatik

Referentienummer: LPP-116/17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34352000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmet javnega naročila je »Dobava novih in obnovljenih pnevmatik«, za obdobje 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 495 150.50 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava novih pnevmatik

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.., Celovška cesta 160, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je »Dobava novih pnevmatik«, za obdobje 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Dobava obnovljenih pnevmatik

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34350000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SI
Voornaamste plaats van uitvoering:

Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.., Celovška cesta 160, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Predmet javnega naročila je »Dobava obnovljenih pnevmatik«, za obdobje 24 mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 073-162876
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Dobava novih pnevmatik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Protect-Trade d.o.o., proizvodno, trgovsko, transportno podjetje z zaposlovanjem invalidov, Šentjur pri Celju
5684889000
Cesta Leona Dobrotinška 27
Šentjur
3230
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 18 276.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Dobava obnovljenih pnevmatik

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
31/03/2019
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Protect-Trade d.o.o., proizvodno, trgovsko, transportno podjetje z zaposlovanjem invalidov, Šentjur pri Celju
5684889000
Cesta Leona Dobrotinška 27
Šentjur
3230
Slovenië
NUTS-code: SI
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 15 592.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Ljubljanski potniški promet, d.o.o.., Celovška cesta 160, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na podlagi pooblastila št. LPP-116/17, prenesla v izvedbo postopek oddaje javnega naročila za »Dobava novih in obnovljenih pnevmatik« na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Slovenska cesta 54
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Verovškova ulica 70
Ljubljana
1000
Slovenië
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019