Leveringen - 194151-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Boedapest: Lampen en lamparmaturen

2019/S 081-194151

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: BDK Budapesti Dísz- és Közvilágítási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_96175725
Postadres: Csepeli átjáró 1–3.
Plaats: Budapest
NUTS-code: HU110
Postcode: 1203
Land: Hongarije
Contactpersoon: Pap Zoltán
E-mail: bdk@bdk.hu
Telefoon: +36 12384111
Fax: +36 12384323

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.bdk.hu

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Referentienummer: EKR000769442018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31520000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 4 101 000.00 HUF
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31520000
31712341
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU110

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-460625

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Pesti alsó rakpart LED rekonstrukció

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Fénysport Lux Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nationaal identificatienummer: EKRSZ_42612540
Postadres: Agostyáni u. 5.
Plaats: Tata
NUTS-code: HU212
Postcode: 2890
Land: Hongarije
E-mail: csaba.szecsenyi@fenysport.hu
Telefoon: +36 209464750
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 600 000.00 HUF
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 4 101 000.00 HUF
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019