Leveringen - 194155-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Gorna Oryahovitsa: Kasten

2019/S 081-194155

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD, MER Gorna Oryahovitsa
Nationaal identificatienummer: 1752013040065
Postadres: ul. „Saedinenie“ No. 151
Plaats: Gorna Oryahovitsa
NUTS-code: BG32
Postcode: 5120
Land: Bulgarije
Contactpersoon: po tehnicheski vaprosi Dimitar Stefanov, el. poshta: d.stefanov@go.eso.bg i Valentin Velikov po protsedurni vaprosi, el. poshta: v.velikov@go.eso.bg
E-mail: eso@go.eso.bg
Telefoon: +359 61861307 / +359 61861343
Fax: +359 61864232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnSkc2VVB6T3AwTkREUTJYSTBibEpyVlJEaz0=%20

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Referentienummer: МЕР-ГО/2019/007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39122100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Доставка на 1 бр. команден шкаф трансформатор, 2 бр. командни табла централна сигнализация, 2 бр. командни табла СН постоянен ток, 2 бр. командни табла СН променлив ток и 2 бр. релейни шкафове ДЗШ 110 kV.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 64 300.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39122100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32
Voornaamste plaats van uitvoering:

П/ст „Русаля“ и п/ст „Дряново“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Доставка на 1 бр. команден шкаф трансформатор, 2 бр. командни табла централна сигнализация, 2 бр. командни табла СН постоянен ток, 2 бр. командни табла СН променлив ток и 2 бр. релеени шкафове ДЗШ 110 kV.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 024-042463
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ГО-ДОГ-15/22.04.2019
Benaming:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елпром-ЕТ АД“ — гр. Добрич
Nationaal identificatienummer: 124505745
Postadres: ул. „Добруджа“ № 2
Plaats: Добрич
NUTS-code: BG332
Postcode: 9300
Land: Bulgarije
E-mail: elprom@abv.bg
Telefoon: +359 58683897
Fax: +359 58683873
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 100.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 300.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Комисия за защита на конкуренцията
Postadres: бул. „Витоша“ № 18
Plaats: София
Postcode: 1000
Land: Bulgarije
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Telefoon: +359 29884070
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

На основание чл. 197, ал. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019