Leveringen - 194155-2019

25/04/2019    S81    Доставки - Обявление за възлагане на поръчка - Процедура на договаряне 

България-Горна Оряховица: Шкафове

2019/S 081-194155

Обявление за възложена поръчка – комунални услуги

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Доставки

Правно основание:
Директива 2014/25/ЕС

Раздел І: Възложител

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД, МЕР Горна Оряховица
Национален регистрационен номер: 1752013040065
Пощенски адрес: ул. „Съединение“ № 151
Град: Горна Оряховица
код NUTS: BG32 Северен централен
Пощенски код: 5120
Държава: България
Лице за контакт: по технически въпроси Димитър Стефанов, ел. поща: d.stefanov@go.eso.bg и Валентин Великов по процедурни въпроси, ел. поща: v.velikov@go.eso.bg
Електронна поща: eso@go.eso.bg
Телефон: +359 61861307 / +359 61861343
Факс: +359 61864232

Интернет адрес/и:

Основен адрес: www.eso.bg

Адрес на профила на купувача: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnSkc2VVB6T3AwTkREUTJYSTBibEpyVlJEaz0=%20

I.2)Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка
I.6)Основна дейност
Електрическа енергия

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Референтен номер: МЕР-ГО/2019/007
II.1.2)Основен CPV код
39122100 Шкафове
II.1.3)Вид на поръчка
Доставки
II.1.4)Кратко описание:

Доставка на 1 бр. команден шкаф трансформатор, 2 бр. командни табла централна сигнализация, 2 бр. командни табла СН постоянен ток, 2 бр. командни табла СН променлив ток и 2 бр. релейни шкафове ДЗШ 110 kV.

II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.1.7)Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Стойност, без да се включва ДДС: 64 300.00 BGN
II.2)Описание
II.2.1)Наименование:
II.2.2)Допълнителни CPV кодове
39122100 Шкафове
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG32 Северен централен
Основно място на изпълнение:

П/ст „Русаля“ и п/ст „Дряново“

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Доставка на 1 бр. команден шкаф трансформатор, 2 бр. командни табла централна сигнализация, 2 бр. командни табла СН постоянен ток, 2 бр. командни табла СН променлив ток и 2 бр. релеени шкафове ДЗШ 110 kV.

II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не
II.2.14)Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Процедура на договаряне с предварителна покана за участие в състезателна процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.6)Информация относно електронния търг
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.1)Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 024-042463
IV.2.8)Информация относно прекратяване на динамична система за покупки
IV.2.9)Информация за прекратяване на обявена процедура за конкурентно възлагане на поръчка под формата на периодично индикативно обявление

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка №: МЕР-ГО-ДОГ-15/22.04.2019
Наименование:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Възложена е поръчка/обособена позиция: да
V.2)Възлагане на поръчката
V.2.1)Дата на сключване на договора:
22/04/2019
V.2.2)Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 3
Брой на офертите, постъпили от МСП: 3
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не
V.2.3)Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование: „Елпром-ЕТ АД“ — гр. Добрич
Национален регистрационен номер: 124505745
Пощенски адрес: ул. „Добруджа“ № 2
Град: Добрич
код NUTS: BG332 Добрич
Пощенски код: 9300
Държава: България
Електронна поща: elprom@abv.bg
Телефон: +359 58683897
Факс: +359 58683873
Изпълнителят е МСП: да
V.2.4)Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) (Съгласни ли сте да публикувате? да)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция: 65 100.00 BGN
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 64 300.00 BGN
V.2.5)Информация относно възлагането на подизпълнител/и
V.2.6)Платена цена за покупки при благоприятни условия

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315

Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Орган, който отговаря за процедурите по медиация
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

На основание чл. 197, ал. 7 от ЗОП решението подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок от получаване на решението за определяне на изпълнител.

VI.4.4)Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
23/04/2019