Leveringen - 194155-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Gorna Oryahovitsa: Kasten

2019/S 081-194155

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: „Elektroenergien sistemen operator“ EAD, MER Gorna Oryahovitsa
Nationaal identificatienummer: 1752013040065
Postadres: ul. „Saedinenie“ No. 151
Plaats: Gorna Oryahovitsa
NUTS-code: BG32 Северен централен
Postcode: 5120
Land: Bulgarije
Contactpersoon: po tehnicheski vaprosi Dimitar Stefanov, el. poshta: d.stefanov@go.eso.bg i Valentin Velikov po protsedurni vaprosi, el. poshta: v.velikov@go.eso.bg
E-mail: eso@go.eso.bg
Telefoon: +359 61861307 / +359 61861343
Fax: +359 61864232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eso.bg

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=WTgxbnRHK1hWMUNUcC9UOWpnSkc2VVB6T3AwTkREUTJYSTBibEpyVlJEaz0=%20

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Referentienummer: МЕР-ГО/2019/007
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
39122100 Kasten
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 64 300.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
39122100 Kasten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG32 Северен централен

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 024-042463

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ГО-ДОГ-15/22.04.2019
Benaming:

Доставка на команден шкаф, релейни табла, табла СН и централна сигнализация за нуждите на МЕР Горна Оряховица

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
22/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: „Елпром-ЕТ АД“ — гр. Добрич
Nationaal identificatienummer: 124505745
Postadres: ул. „Добруджа“ № 2
Plaats: Добрич
NUTS-code: BG332 Добрич
Postcode: 9300
Land: Bulgarije
E-mail: elprom@abv.bg
Telefoon: +359 58683897
Fax: +359 58683873
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 65 100.00 BGN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 64 300.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019