Leveringen - 194157-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Hongarije-Boedapest: Onderdelen van spoor- of tramlocomotieven of rollend materieel; apparatuur voor spoorverkeersregeling

2019/S 081-194157

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
AK15459
Könyves Kálmán körút 54–60.
Budapest
1087
Hongarije
Contactpersoon: Csontos József
Telefoon: +36 308455974
E-mail: csontos.jozsef@mav-start.hu
Fax: +36 15112346
NUTS-code: HU110

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.mavcsoport.hu/

Adres van het kopersprofiel: http://www.mavcsoport.hu/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

IC+70 sorozatgyártás projekt-Utastéri asztalok beszerzése Többcélú teres kocsihoz

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34630000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

A TSI követelményrendszerét kielégítő IC+ típusú vasúti személykocsikhoz utastéri asztalok beszerzése Többcélú teres kocsihoz.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 440 000.75 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34630000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

MÁV-START Zrt. Vasútijármű Javítási Telephely T40 raktár (5000 Szolnok, Kőrösi út 1-3.)

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A közbeszerzés tárgya:

A TSI követelményrendszerét kielégítő IC+ típusú vasúti személykocsikhoz Utastéri asztalok beszerzése Többcélú teres kocsihoz.

A közbeszerzés mennyisége:

Kocsinként szükséges mennyiség: 1 készlet

Teljes mennyiség: 35 Készlet

A megkötendő szerződés típusa:

Adásvételi keretszerződés. Az Ajánlatkérő a teljes mennyiségre megrendelési kötelezettséget vállal.

A részleteket (köztük az egyes készletek tartalmát) a Közbeszerzési Dokumentumok II. Fejezetében található Műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 030-066174
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

IC+70 sorozatgyártás projekt-Utastéri asztalok beszerzése Többcélú teres kocsihoz

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Intirio GmbH
Peter-Mitterhofer-Strasse 4
Amstetten
3300
Oostenrijk
Telefoon: +43 7472668-0134
E-mail: thomas.salzmann@intirio.com
Fax: +43 7472668-0200
NUTS-code: AT212
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 888.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 440 000.75 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Ajánlatot tevő:

Név: Jármű Zrt.,

Székhely: 1151 Budapest, Fő út 63–65.

Adószám: 10968408-2-42

Név:Intirio GmbH.

Székhely:: Peter-Mitterhofer-Strasse 4, 3300 Amstetten, Austria

Adószám:ATU65059526

Érvényes ajánlatot tevő:

Név: Jármű Zrt.,

Székhely: 1151 Budapest, Fő út 63–65.

Adószám: 10968408-2-42

Név:Intirio GmbH.

Székhely:: Peter-Mitterhofer-Strasse 4, 3300 Amstetten, Austria

Adószám:ATU65059526

Nyertes ajánlattevő:

Név:Intirio GmbH.

Székhely:: Peter-Mitterhofer-Strasse 4, 3300 Amstetten, Austria

Adószám:ATU65059526

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019