Leveringen - 194158-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Balingen: Bussen voor openbaar vervoer

2019/S 081-194158

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gebr. Maas GmbH + Co. KG
Postadres: Rosenfelder Str. 77
Plaats: Balingen
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis
Postcode: 72336
Land: Duitsland
E-mail: linie@maas-reisen.de

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.maas-reisen.de

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Busbeschaffung 2019

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100 Bussen voor openbaar vervoer
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DE143 Zollernalbkreis

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Low-Entry Bus 12 m mindestens Euro 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Low-Entry Bus 14,5 m mindestens Euro 6

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
02/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019