Leveringen - 194159-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Oostenrijk-Salzburg: Middenspanningsschakelborden

2019/S 081-194159

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Salzburg AG für Energie, Verkehr und Telekommunikation
Bayerhamerstr. 16
Salzburg
5020
Oostenrijk
Contactpersoon: Andrea Pichler
Telefoon: +43 66288842625
E-mail: Andrea.Pichler2@salzburg-ag.at
Fax: +43 66288841702625
NUTS-code: AT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salzburg-ag.at

Adres van het kopersprofiel: http://salzburg-ag.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Mittelspannungsschaltanlagen für Verteilernetze LOS 1

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
31214520
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Rahmenvereinbarung für 3 Jahre zuzüglich optionaler Verlängerung 2 x 1Jahr.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neue Mittelspannungs-Schaltanlagen 12 kV

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäss Teilnahmeunterlage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Neue Mittelspannungs-Schaltanlagen 36 kV

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Teilnahmeunterlage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Driescher

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Teilnahmeunterlage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Caverion

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Teilnahmeunterlage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Siemens

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
31682300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT32
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gemäß Teilnahmeunterlage.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 164-375659
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Neue Mittelspannungs-Schaltanlagen 12 kV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Neue Mittelspannungs-Schaltanlagen 36 kV

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Driescher

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Caverion

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Umbau/Erweiterungen an bestehenden Anlagen Siemens

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Landesverwaltungsgericht Salzburg
Wasserfeldstraße 30
Salzburg
5020
Oostenrijk
Telefoon: +43 66280423834
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at
Fax: +43 66280423893

Internetadres: http://www.lvwg-salzburg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019