Leveringen - 194160-2019

25/04/2019    S81

Oostenrijk-St. Wolfgang im Salzkammergut: Passagierswagons voor spoorwegen

2019/S 081-194160

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salzkammergutbahn GmbH
Postadres: Markt 35
Plaats: St. Wolfgang im Salzkammergut
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 5360
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Andrea Pichler
E-mail: Andrea.Pichler2@salzburg-ag.at
Telefoon: +43 66288842625
Fax: +43 66288841702625

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.salzburg-ag.at

Adres van het kopersprofiel: http://salzburg-ag.vemap.com

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorstellwagen Bz131 und Bz132 für die Schafbergbahn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622200 Passagierswagons voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Ausgeschrieben werden 2 Vorstellwägen (Berg-/Talwagen) für den Betrieb auf der Strecke der Schafbergbahn.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT323 Salzburg und Umgebung
Voornaamste plaats van uitvoering:

St. Wolfgang

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Ausgeschrieben werden 2 Vorstellwägen (Berg-/Talwagen) für den Betrieb auf der Strecke der Schafbergbahn.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-004179
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45432555
Benaming:

Vorstellwagen BZ131 und BZ132

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Landesverwaltungsgericht Salzburg
Postadres: Wasserfeldstraße 30
Plaats: Salzburg
Postcode: 5020
Land: Oostenrijk
E-mail: post@lvwg-salzburg.gv.at
Telefoon: +43 66280423834
Fax: +43 66280423893

Internetadres: http://www.lvwg-salzburg.gv.at

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019