Leveringen - 194160-2019

25/04/2019    S81

Oostenrijk-St. Wolfgang im Salzkammergut: Passagierswagons voor spoorwegen

2019/S 081-194160

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Leveringen

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Salzkammergutbahn GmbH
Postadres: Markt 35
Plaats: St. Wolfgang im Salzkammergut
NUTS-code: AT ÖSTERREICH
Postcode: 5360
Land: Oostenrijk
Contactpersoon: Andrea Pichler
E-mail: Andrea.Pichler2@salzburg-ag.at
Telefoon: +43 66288842625
Fax: +43 66288841702625
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.salzburg-ag.at
Adres van het kopersprofiel: http://salzburg-ag.vemap.com
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Vorstellwagen Bz131 und Bz132 für die Schafbergbahn

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34622200 Passagierswagons voor spoorwegen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT323 Salzburg und Umgebung

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 003-004179

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 45432555
Benaming:

Vorstellwagen BZ131 und BZ132

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019