Leveringen - 194162-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Erkenningsregeling zonder voorafgaande oproep tot mededinging - Niet van toepassing 

België-Melle: Kranen, afsluiters, kleppen en dergelijke

2019/S 081-194162

Erkenningsregeling – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Fluvius System Operator cvba (Speciale Sectoren)
0477.445.084_18950
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
België
Contactpersoon: Peter Van Wambeke
E-mail: peter.vanwambeke@fluvius.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=339507

I.1)Naam en adressen
Fluvius System Operator cvba, werkende in opdracht en voor rekening van Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, FLuvius ov, Gaselwest, Imewo, Infrax West, Intergem, Iveka, Iverlek, PBE, Riobra en Sibelgas die allen als aanbesteder beschouwd worden
Brusselsesteenweg 199
Melle
9090
België
E-mail: peter.vanwambeke@fluvius.be
NUTS-code: BE234

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fluvius.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.fluvius.be

I.1)Naam en adressen
ORES Assets scrl in wiens naam en voor rekening van wie ORES scrl optreedt
Avenue Jean Monnet 2
Louvain-la-Neuve
1348
België
E-mail: peter.vanwambeke@fluvius.be
NUTS-code: BE310

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ores.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.ores.be

I.1)Naam en adressen
Sibelga cvba/scrl
Werkhuizenkaai 16
Brussel
1000
België
E-mail: peter.vanwambeke@fluvius.be
NUTS-code: BE100

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.sibelga.be

Adres van het kopersprofiel: http://www.sibelga.be

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=Fluvius-MBER+-+AESQ+RCG%2F2019-F07
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Productie, vervoer en distributie van gas en warmte, electriciteit, riolering en kabel

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

MBER – AESQ RCG/2019

Referentienummer: Fluvius-MBER - AESQ RCG/2019-F07_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Opstellen van een lijst van gekwalificeerde (erkende) leveranciers voor de levering van manueel bediende gasmeterkranen in messing, messing schroefkoppelingen, messing isolatiestukken, messing perskoppelingen en messing anti-fraude koppelingen in een diameter range tot DN 50, beantwoordend aan de norm NBN EN 331 en aan de bijkomende voorschriften van de Opdrachtgever.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.8)Duur van de erkenningsregeling
Onbepaalde duur
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.9)Voorwaarden voor de erkenning
Voorwaarden waaraan de ondernemingen voor hun erkenning moeten voldoen:

De blijk van belangstelling dient schriftelijk meegedeeld te worden. Op verzoek worden de kwalificatievoorwaarden verstuurd aan de ontvankelijke kandidaten. Dit bevat een omschrijving van het kwalificatiesysteem, een standaard vragenlijst SMQ, de uitsluitings- en verwerpingscriteria van een kandidatuur en de voorwaarden tot ontvankelijkheid van een kwalificatiedossier (UEA). Kandidaten worden uitgenodigd hun dossier samen te stellen en in te dienen conform de modaliteiten. Dit kwalificatieproces beoogt de geschiktheid van de kandidaat-leverancier/fabrikant. Indien de kandidaat-leverancier niet de fabrikant is, maken beiden het voorwerp uit van een gezamenlijke kwalificatie. Aansluitende uitnodigingen voor het indienen van een offerte worden enkel gestuurd aan de gekwalificeerde leveranciers.

Talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits

Methoden waarmee elk van deze voorwaarden zal worden geverifieerd:

Het kwalificatiedossier wordt aan onderzoek onderworpen. De fabricageplaats(en) en/of de zetel van de leverancier wordt(en) onderworpen aan een audit.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits, Engels, Frans, Nederlands

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

De toegekende kwalificatie heeft een geldigheid van maximum vijf jaar. Na het verstrijken van de termijn kan een verlenging toegekend worden op basis van een update van het kwalificatiedossier en een positieve evaluatie van het kwaliteitsborgingsysteem en de productiemiddelen

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Raad van State
Wetenschapsstraat 33
Brussel
1040
België
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019