Leveringen - 194163-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Griekenland-Galatsi: Natriumhypochloride

2019/S 081-194163

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 047-108814)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Etaireia Ydreyseos kai Apocheteyseos Proteyoysis A.E. (E.YD.A.P. A.E.)
Oropoy 156
Galatsi Attikis
111 46
Griekenland
Contactpersoon: Christiana Sideraki
Telefoon: +30 2102144030
E-mail: diagonismoi@eydap.gr
Fax: +30 2102144170
NUTS-code: EL30

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.eydap.gr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Προμήθεια και μεταφορά 1.180.000 κιλών υποχλωριώδους νατρίου.

Referentienummer: Δ6475
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24312220
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και μεταφορά συνολικά 1.180.000 κιλών υποχλωριώδους νατρίου, για τις ανάγκες της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., ως εξής:

Τμήμα 1:

Προμήθεια και μεταφορά 1.160.000,00 κιλών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μονάδων Επεξεργασίας Νερού της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (Υπηρεσία Μ.Ε.Ν. Γαλατσίου, Υπηρεσία Μ.Ε.Ν. Αχαρνών, Υπηρεσία Μ.Ε.Ν. Πολυδενδρίου, Υπηρεσία Μ.Ε.Ν. Ασπροπύργου).

Τμήμα 2:

Προμήθεια και μεταφορά 20.000,00 κιλών, για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Θριασίου (Κ.Ε.Λ. Θριασίου).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 047-108814

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
In plaats van:
Datum: 25/04/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 23/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
In plaats van:
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 29/05/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: