Leveringen - 194165-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Litouwen-Vilnius: Lampen voor start- en landingsbanen

2019/S 081-194165

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 057-132553)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai
120864074
Rodūnios kelias 10A
Vilnius
LT-02189
Litouwen
Contactpersoon: Laima Abrutytė
Telefoon: +370 46048418
E-mail: l.abrutyte@ltou.lt
NUTS-code: LT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ltou.lt

Adres van het kopersprofiel: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5150

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aerodromų kilimo-tūpimo takų žiburių signalinės sistemos detalių ir lempų pirkimas

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34997210
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Aerodromų kilimo-tūpimo takų žiburių signalinės sistemos detalių ir lempų pirkimas.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 057-132553

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 03/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: