Leveringen - 194168-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Niet-openbare procedure 

Tsjechië-Liberec: Aardolie en aardoliedistillaten

2019/S 081-194168

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 067-158134)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.
47311975
Mrštíkova 3
Liberec III
461 71
Tsjechië
Contactpersoon: Ing. Petr Man, Ph.D.
Telefoon: +420 602832192
E-mail: petr.man@asagraph.com
NUTS-code: CZ071

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dpmlj.cz/

Adres van het kopersprofiel: https://zakazky.liberec.cz/profile_display_482.html

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dynamický nákupní systém na dodávky motorové nafty

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09130000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Účelem tohoto zadávacího řízení je zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) pro zajištění dodávek motorové nafty.

Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky motorové nafty.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 067-158134

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 02/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 24/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: