Leveringen - 194169-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Otopeni: IJsbestrijdingsmiddelen

2019/S 081-194169

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 079-190858)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Compania Națională Aeroporturi București S.A.
Nationaal identificatienummer: RO26490194
Postadres: Calea Bucureștilor nr. 224E
Plaats: Otopeni
NUTS-code: RO322 Ilfov
Postcode: 075150
Land: Roemenië
Contactpersoon: Cristina Maxim George Niculie
E-mail: george.niculie@cnab.ro, cristina.maxim@cnab.ro,
Telefoon: +40 212013515 / 212012691
Fax: +40 212041976

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cnab.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Degivrant lichid pentru degivrarea suprafețelor de mișcare ale aeroporturilor C.N.A.B. S.A., punctele de lucru AIHCB si AIBB-AV, în vederea asigurării condițiilor optime de [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

Referentienummer: 26490194_2018_PAAPD1030680
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
24951310 IJsbestrijdingsmiddelen
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 079-190858

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Criterii de atribuire
In plaats van:

Termen livrare produs. Oferta este declarata neconforma daca depaseste termenul maxim de livrare de maxim 14 zile.

Te lezen:

Termen livrare produs. Oferta este declarata neconforma daca termenul de livrare nu se incadreaza in maxim 14 zile. De asemenea, nu se vor puncta suplimentar ofertele cu termen de livrare mai mic de 3 zile lucratoare.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

A se vedea: Clarificarile si informatiile suplimentare, Caietul de sarcini — 22.4.2019 si Anexa 1- C — 22.4.2019 publicate ca si Clarificari in 22.4.2019.

Pentru informații suplimentare, consultați documentele de licitație corespunzătoare.