Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Leveringen - 194170-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Ploiești: Elektriciteit

2019/S 081-194170

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 052-120552)

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Apa Nova Ploiești S.R.L.
Nationaal identificatienummer: RO13102711
Postadres: Str. Bobâlna nr. 10
Plaats: Ploiești
NUTS-code: RO316
Postcode: 100330
Land: Roemenië
Contactpersoon: Olivia Tar
E-mail: olivia.tar@veolia.com
Telefoon: +40 244407657
Fax: +40 244407681

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.apanova-ploiesti.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Energie electrică

Referentienummer: DFC/SIAM/TT 014.19-010 din 31.1.2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09310000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizarea de energie electrica.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 052-120552

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
In plaats van:

4 974 782,21 RON

Te lezen:

1 658 260,74 RON

Afdelingsnummer: V.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
In plaats van:

4 974 782,21 RON

Te lezen:

1 658 260,74 RON

VII.2)Overige nadere inlichtingen: