Leveringen - 194171-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Veiligheidsschoeisel

2019/S 081-194171

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 061-142557)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
OMV Petrom S.A.
RO 1590082
Str. Coralilor nr. 22
Bucureşti
013329
Roemenië
Contactpersoon: Ana Voicu
Telefoon: +40 372854537
E-mail: ana.voicu@external.petrom.com
Fax: +40 212647417
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.petrom.com

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Furnizare încălțăminte de protecție/securitate

Referentienummer: RFX0001520
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
18830000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Acord-cadru „Furnizare incaltaminte de protectie/securitate”.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 061-142557

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, inclusiv cerinţele privind înscrierea în registrele profesionale sau comerciale
In plaats van:

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016. In sensul prevederilor art. 76 (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— Christina Verchere — director general executiv, presedinte al Directoratului,

— Stefan Waldner — director financiar si membru al Directoratului,

— Radu Sorin Caprau — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,

— Peter Rudolf Zeilinger — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,

— Frank Albert Neel — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,

— Herbert Hackl — director Departament Financiar,

— Aurelian Costache — director Departament Demand Management in Upstream (departamentul beneficiar),

— Adriana Voicu — director Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Te lezen:

Cerinta nr. 2: Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 178 si 180 din Legea 99/2016. In sensul prevederilor art. 76 (1) din Legea 99/2016, EC precizeaza ca persoanele cu functie de decizie din cadrul entitatii contractante implicate în procedura de atribuire sunt:

— Christina Verchere — director general executiv, presedinte al Directoratului,

— Alina Popa — director financiar si membru al Directoratului,

— Radu Sorin Caprau — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Oil,

— Peter Rudolf Zeilinger — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Upstream,

— Frank Albert Neel — membru al Directoratului responsabil pentru activitatea de Downstream Gas,

— Herbert Hackl — director Departament Financiar,

— Aurelian Costache – director Departament Demand Management in Upstream (departamentul beneficiar),

— Adriana Voicu — director Achizitii Petrom si Guvernanta (Unitatea de Achizitii responsabila cu derularea procedurii de achizitii publice).

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informații suplimentare
In plaats van:

Se va prezenta DUAE atat in format xml. cat si in format pdf. In vederea completarii DUAE se vor respecta urmatorii pasi:

— Documentul atasat in sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” se va incarca in urmatorul link: https://ec.europa.eu/tools/espd si se completeaza sectiunile solicitate mai sus,

— dupa finalizare DUAE se va exporta in format xml si format pdf. Acestea vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa,

— pentru detalii suplimentare privind modalitatea de completare a DUAE pot fi accesate de la link-ul de mai jos: http://anap.gov.ro/web/wp-content/uploads/2016/06/Ghid-utilizare-DUAE-operatori-economici-006.pdf

Te lezen:

Se va prezenta DUAE in format pdf. (pentru ofertantul unic, fiecare membru al asocierii/subcontractant/tert sustinator, dupa caz), semnat cu semnatura olografa si cu semnatura electronica extinsa a reprezentantului legal/împuternicit al operatorului economic în funcție de calitatea acestuia – asociat/terț/subcontractant. Ofertantii vor completa si prezenta Formularul DUAE pus la dispozitie de catre Entitatea contractanta prin Clarificarea nr. 1.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: