Leveringen - 194172-2019

25/04/2019    S81    Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 081-194172

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-179363)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Transport București STB S.A.
Nationaal identificatienummer: 1589886
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefoon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stbsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Referentienummer: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Furnizare de carburanti — motorina Euro 5 Diesel, pentru vehiculele din parcul circulant STB S.A.

Furnizare benzina fara plumb pe baza de card.

Furnizarea motorinei se va efectua prin sistemul de monitorizare si alimentare cu carburanti al promitentului-achizitor, prin statiile de carburanti din cele 9 locatii precizate in Anexa nr. 2 la acordul-cadru.

Furnizarea benzinei fara plumb se va efectua prin statiile de carburant ale furnizorului sau ale partenerilor situate pe teritoriul Romaniei.

Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile. Termenul limita in care autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare va fi cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Autoritatea contractanta va raspunde numai solicitarilor transmise in termenul stabilit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-179363

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: