Leveringen - 194172-2019

25/04/2019    S81

Roemenië-Boekarest: Dieselbrandstof (EN 590)

2019/S 081-194172

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 075-179363)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Societatea de Transport București STB S.A.
Nationaal identificatienummer: 1589886
Postadres: Bulevardul Dinicu Golescu nr. 1
Plaats: Bucureşti
NUTS-code: RO321 Bucureşti
Postcode: 7000
Land: Roemenië
Contactpersoon: Dicran Daniel Costache
E-mail: gabriela.delegeanu@stbsa.ro, emanuela.jugureanu@stbsa.ro, cristina.ivan@stbsa.ro, dicran.costache@stbsa.ro
Telefoon: +40 213074131
Fax: +40 213074555

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.stbsa.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Carburanți: motorină Euro 5 și benzină fără plumb

Referentienummer: 1589886 /2019 /AA002 01
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
09134220 Dieselbrandstof (EN 590)
II.1.3)Type opdracht
Leveringen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 075-179363

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiții de deschidere a ofertelor
In plaats van:
Datum: 20/05/2019
Te lezen:
Datum: 27/05/2019
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
In plaats van:
Datum: 20/08/2019
Te lezen:
Datum: 27/08/2019
VII.2)Overige nadere inlichtingen: