Lieferungen - 194173-2019

25/04/2019    S81

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Części przenośników

2019/S 081-194173

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 066-155698)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, Zakład Wsparcia Produkcji
Adres pocztowy: ul. Towarowa 1
Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój
Kod NUTS: PL227 Rybnicki
Kod pocztowy: 44-330
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Fiuczek
E-mail: mat.publiczne@zwp.jsw.pl
Tel.: +48 327564057
Adresy internetowe:
Główny adres: www.jsw.pl
Adres profilu nabywcy: www.jsw.pl/dla-kontrahentow/przetargi/

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Numer referencyjny: 71/P/DZZ/19
II.1.2)Główny kod CPV
42419800 Części przenośników
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawy do kopalń JSW S.A. krążników do przenośników taśmowych z terminem realizacji 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 066-155698

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Zamiast:
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 09:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 22/06/2019
Powinno być:
Data: 28/06/2019
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 24/04/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: