Leveringen - 194174-2019

25/04/2019    S81    - - Leveringen - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Software en informatiesystemen

2019/S 081-194174

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Leveringen

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2019/S 058-135037)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polen
E-mail: aneta.szyndler@intercity.pl
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.intercity.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dostawa oprogramowania z licencjami Oracle w formule nieograniczonego stosowania ULA (Unlimited License Agreement) wraz z usługą Asysty Technicznej i Krytycznej (ATiK) na okres 24 miesięcy

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
48000000
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Dostawa oprogramowania z licencjami Oracle w formule nieograniczonego stosowania ULA (Unlimited License Agreement) w celu realizacji projektów strategicznych dla Spółki oraz zapewnienia ciągłości działania systemów krytycznych, wraz z usługą Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) na okres 24 miesięcy oraz migracji dotychczas posiadanych licencji;

1. Przedmiotem zamówienia jest:

1) sprzedaż i dostarczenie oprogramowania dostarczanego w programie Unlimited License Agreement/licencji oprogramowania w formule tzw. licencji nieograniczonego stosowania, oprogramowania dostarczanego w programie standardowym (ilości skończone licencji);

2) świadczenie usług migracji/konwersji licencji posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania;

3) sprzedaż i dostawa Uniwersalnych kredytów usług chmurowych Producenta Oprogramowania lub równoważne;

4) zapewnienie świadczenia przez Producenta Oprogramowania usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (dalej także „ATiK”) dla Oprogramowania.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 058-135037

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.6
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 22/06/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 27/06/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 24/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 29/04/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: