Diensten - 194179-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Kovachevo: Technische inspectiediensten

2019/S 081-194179

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„TETs Maritsa iztok 2“ EAD
123531939
Oblast Stara Zagora, obshtina Radnevo
s. Kovachevo
6265
Bulgarije
Contactpersoon: po tehnicheski vaprosi: inzh. D. Petkov; inzh. D. Mitev; po vaprosi otnosno protsedurata: inzh. Kr. Traykov — spetsialist „Targoviya“
Telefoon: +359 42662572/+359 42662071/+359 42662010
E-mail: trajkov@tpp2.com
Fax: +359 42662950
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tpp2.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1610.html

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1610.html
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
Област Стара Загора, община Раднево
с. Ковачево
6265
Bulgarije
Contactpersoon: инж. Кр. Трайков — специалист „Търговия“
Telefoon: +359 42662010
E-mail: trajkov@tpp2.com
Fax: +359 42662507
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tpp2.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1610.html

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
123531939
Област Стара Загора, община Раднево
с. Ковачево
6265
Bulgarije
Contactpersoon: Хр. Димитрова — завеждащ регистратура за обществени поръчки
Telefoon: +359 42662717
E-mail: h.dimitrova@tpp2.com
Fax: +359 42662507
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.tpp2.com

Adres van het kopersprofiel: http://www.tpp2.com/invitation/view/id/1610.html

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Извършване на процедури за калибриране на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници и калибриране на средствата за измерване на пунктове за измерване на имисии

Referentienummer: 19053
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Извършване на годишни контролни тестове — процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване на емисии от неподвижни източници на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и пунктове за измерване на имисии с. П. Градец и рудник „Трояново“, по следните обособени позиции:

— първа обособена позиция „Извършване на годишни контролни тестове — процедури за осигуряване на качеството на средствата за измерване на емисии от СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“,

— втора обособена позиция „Извършване на годишни процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване на пунктовете за измерване на имисии с. П. Градец и рудник „Трояново“.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Извършване на годишни контролни тестове — процедури за осигуряване на качеството на средствата за измерване на емисии от СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Извършване на годишни контролни тестове — процедури за осигуряване на качеството на средствата за измерване на емисии от СНИ за СОИ-1, СОИ-2, СОИ-5/6, СОИ-7 и СОИ-8 на територията на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД.

Дейностите се извършват съгласно техническо задание приложено в документацията на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 132 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 2
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Извършване на годишни процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване на пунктовете за измерване на имисии с. П. Градец и рудник „Трояново“

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71631000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Извършване на годишни процедури за калибриране и осигуряване на качеството на средствата за измерване на пунктовете за измерване на имисии с. П. Градец и рудник „Трояново“. Дейностите се извършват съгласно техническо задание приложено в документацията на поръчката.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 34 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in dagen: 60
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 2
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Не се изисква.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Не се изисква.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 3 от ЗОП кандидатите да разполагат с лаборатория акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган за акредитация — страна по Многостранното споразумение на Европейската организация за акредитация. Акредитацията се извършва съгласно изискванията на EN ISO/IEC 17025 или еквивалентен.

2. Съгласно чл. 63, ал. 1, т. 8 от ЗОП кандидатите да разполагат с инструменти, съоръжения и техническо оборудване за изпълнение предмета на обособената позиция, за която участват.

Eventuele minimumeisen:

1. Възложителят изисква кандидатите да представят:

1.1. По първа обособена позиция — сертификатът да притежава обхват: осигуряване на качеството на собствените непрекъснати измервания в частта „Ниво на качество — 2 (QAL2)“ и „Годишни надзорни изпитвания (AST)“ съгласно стандарт БДС EN 14181 или еквивалентен.

1.2. По втора обособена позиция — сертификатът да притежава обхват: калибриране на стационарни автоматични газанализатори и прахомери (имисии).

2. Кандидатите да разполагат със собствен транспорт, техническа база, средства за комуникация и необходимата техника за извършване на услугата по обособените позиции, за които участват.

3. Кандидатите декларират съответствие с критериите за подбор чрез попълване на еЕЕДОП в заявлението. Документите за доказване на съответствие с критериите за подбор съгласно чл. 64, ал. 1, т. 4 и т. 9 от ЗОП се представят в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 2 от ЗОП.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т. 1, 4 и 5 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Гаранция за изпълнение на договора — в размер на 5 % от стойността му, закръглена до лев.

Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на срока за изпълнение на договора и отправено писмено искане от изпълнителя до възложителя. Гаранцията се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя. Ако гаранцията е парична сума, се внася по сметката на възложителя: IBAN: BG22TTBB94001526680953; BIC: TTBBBG22 при „Експресбанк“ АД, кл. Раднево. В основанието за плащане да бъде посочено: „Гаранция за изпълнение по ОП №...“. Ако гаранцията е банкова, се представя по приложен в документацията образец, със срок на валидност 3 месеца от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 3 месеца от датата на сключване на договора.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1. Условия на финансиране: със собствени средства.

2. Условия на плащане: до 60 дни от датата на двустранно подписан приемно-предавателен протокол и представяне на фактура оригинал, издадена съгласно чл. 113 от ЗДДС, както и документи, представени по чл. 66, ал. 3—15 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Не

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 27/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 17/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Предложената цена да включва всички разходи по изпълнението на услугата.

2. Особености около начина на приемане на изпълнението на услугата:

2.1. По първа обособена позиция:

— извършването на годишни контролни тестове — процедури за осигуряване на качеството на средствата за измерване при извършване на СНИ емисии да се извършат съгласно изискванията на стандарт БДС EN 14181:2015 или еквивалентен,

— измерването на параметрите на изходящите газове да се извършва съгласно изискванията на чл. 22 от Наредба № 6 от 26.3.1999 г. (ДВ, бр. 31 от 06.04.1999г., в сила от 28.07.2017 г.) за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници,

— преди всяко пробовземане да се извършва обследване на скоростното поле в голям брой точки на измервателното сечение,

— за осигуряване на различни концентрации на прах и газови замърсители измерванията да се извършват при различни товари на блоковете, а ако е наложително — и с изключване на последните секции на електрофилтрите,

— приемането на изпълнението се осъществява с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, подкрепен с резултати от контролните тестове за всяко съоръжение съгласно дейностите, описани в техническото задание.

2.2. По втора обособена позиция:

— измерването и калибрирането на апаратурата в станцията за имисионен контрол да се извърши съгласно Наредба № 7 (ДВ, бр. 45 от 1999 г., в сила от 1.1.2000 г.) за оценка и управление качеството на атмосферния въздух,

— техническите средства за измерване, които ще се използуват при калибрирането, да бъдат съгласно изискванията на нормативната уредба,

— калибрирането на газанализаторите да се извърши със стандартни газове, притежаващи сертификат и срокове за годност, и в съответствие с инструкцията за експлоатация на производителя,

— приемането на изпълнението се осъществява с подписване на двустранен приемно-предавателен протокол, подкрепен с резултати от калибрирането за всяко съоръжение съгласно дейностите, описани в техническото задание.

3. Дата и час на отваряне на заявленията: 28.5.2019 г. от 11:00 часа.

Отварянето на заявленията е публично и на него могат да присъстват кандидатите по процедурата или техни упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
„ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД
Област Стара Загора, община Раднево
с. Ковачево
6265
Bulgarije
Telefoon: +359 42662010
E-mail: trajkov@tpp2.com
Fax: +359 42662950

Internetadres: http://www.tpp2.com

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019