Diensten - 194181-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Ezerovo: Reparatie en onderhoud van machines

2019/S 081-194181

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„TETs Varna“ EAD
103551629
„TETs Varna“ EAD
s. Ezerovo
9168
Bulgarije
Contactpersoon: Tihomira Koleva — ekspert „Obshtestveni porachki i dostavki“
Telefoon: +359 526656397
E-mail: t.koleva@varna-tpp.com
Fax: +359 526656371
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://varna-tpp.com/

Adres van het kopersprofiel: https://varna-tpp.com/profil-na-kupuvacha/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://varna-tpp.com/profil-na-kupuvacha/
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het volgende adres:
„ТЕЦ Варна“ ЕАД
103551629
„ТЕЦ Варна“ ЕАД — деловодство
с. Езерово
9168
Bulgarije
Contactpersoon: Илиана Георгиева
Telefoon: +359 526656311
E-mail: i.georgieva@varna-tpp.com
Fax: +359 526656371
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://varna-tpp.com/

Adres van het kopersprofiel: https://varna-tpp.com/profil-na-kupuvacha/

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Профилактика, поддръжка и ремонт на машинно оборудване

Referentienummer: 19-08
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50530000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Профилактика, поддръжка и ремонт на машинно оборудване на „ТЕЦ Варна“ ЕАД и пристанище „ТЕЦ Езерово“

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG331
Voornaamste plaats van uitvoering:

„ТЕЦ Варна“ ЕАД/пристанище „ТЕЦ Езерово“

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Профилактика, поддръжка и ремонт на машинно оборудване на „ТЕЦ Варна“ ЕАД и пристанище „ТЕЦ Езерово“

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 000 000.00 BGN
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 12 (дванадесет) месеца, но договорът може да бъде подновен за още един период от 12 месеца, ако възложителят не по-късно от 30 (тридесет) дни преди изтичане на срока на първоначалния договор изпрати уведомление до изпълнителя.

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Кандидатът да притежава действащи удостоверения, издадени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ съгласно чл. 36 от Закона за техническите изисквания към продуктите, за дейностите:

— поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръженията с повишена опасност,

— поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Кандидатите следва да са реализирали минимален общ оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за последните 3 години, изчислен на база годишните обороти.

Eventuele minimumeisen:

За посочения период кандидатът да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, като минималният общ оборот да бъде в размер на минимум 500 000 BGN.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

1. Кандидатът да притежава следните валидни сертификати:

1.1. Сертификат по БДС EN ISO 9001 с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

1.2. Сертификат по БДС EN ISO 14001 с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

1.3. Сертификат по OHSAS 18001 с обхват, идентичен или сходен с предмета на поръчката.

2. Кандидатът следва да е изпълнил за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, дейности с предмет и обем, идентични и/или сходни с предмета на поръчката, съгласно минималното изискване, упоменато в следващия раздел (договор с предмет профилактика, поддръжка и/или ремонт на машинно оборудване).

3. Кандидатът да разполага с необходимите лица за изпълнение на поръчката, от които:

3.1. Ръководен инженерен персонал, притежаващ средно или висше техническо образование и изискваната квалификационна група по безопасност съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби.

3.2. Изпълнителски персонал, притежаващ изискваната квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби.

3.3. Заварчици (притежаващи сертификат за квалификация за заварчик за заваръчен процес — 111), притежаващи изискваните квалификационни групи по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

3.4. Заварчици (притежаващи сертификат за квалификация за заварчик за заваръчен процес — 141), притежаващи изискваните квалификационни групи по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

4. Кандидатът да разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни цент рали и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби.

5. Кандидатът да разполага с правоспособен и квалифициран персонал, който притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа съгласно Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи при ремонт в електрически уредби.

6. Кандидатът да разполага със заварчици, кранисти и шофьори, притежаващи необходимите квалификационни групи по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ако ще използва в дейността си такъв персонал).

7. Кандидатът да притежава квалифицирани лица, които могат да бъдат отговорни ръководители, изпълнители на работата по наряд или нареждане по съответния правилник и лица, отговорни за безопасността.

8. Кандидатът да разполага с лица с правоспособност за управление на електрокар и мотокар, придобита съгласно изискванията на Наредба № 1 от 10.4.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията.

Пълното описание на критериите за подбор е указано в документацията на поръчката.

Eventuele minimumeisen:

По т. 2 от предходния раздел:

Минималното изискване на възложителя е през посочения по-горе референтен период (последните 3 (три) години, считано от крайната дата на подаване на оферти) всеки кандидат да е изпълнил: минимум 1 дейност с идентичен или сходен предмет.

По т. 3.1 от предходния раздел: минимум 4 лица, притежаващи минимум V квалификационна група по безопасност съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби.

По т. 3.2 от предходния раздел: минимум 20 лица, притежаващи минимум III квалификационна група съгласно Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения при ремонт в неелектрически уредби — включващи минимум 2 броя кранисти.

По т. 3.3 от предходния раздел: минимум 4 лица, притежаващи най-малко трета квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и втора квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

По т. 3.4 от предходния раздел: минимум 4 лица, притежаващи най-малко трета квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и втора квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.

По т. 4 от предходния раздел:

Минимално изискване:

Персоналът да притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета.

По т. 5 от предходния раздел:

Минимално изискване:

Персоналът да притежава изискваните квалификационни групи за безопасност при работа от втора до пета.

По т. 6 от предходния раздел:

Минимално изискване:

Кандидатът да разполага със заварчици, кранисти и шофьори, притежаващи най-малко 3-та квалификационна група по Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносните мрежи и хидротехнически съоръжения и втора квалификационна група по Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи (ако ще използва в дейността си такъв персонал).

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Възложителят отстранява от процедурата кандидат или участник на следните основания: чл. 54 от ЗОП, чл. 55, ал. 1 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП, чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономически и финансови отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици и във всички останали случаи на несъответствие с изискванията на ЗОП и ППЗОП, и обявлението и документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Изпълнителят представя гаранция за изпълнение в р-р на 2 % от стойността му, закръглена до лев. Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12-мес. от гар. срок на последната извършена дейност по време на договора и отправено писмено искане от изпълнителя до възложителя. Тази гаранция се връща на изпълнителя при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на възложителя. Тази гаранция обезпечава и гар. отговорност на изпълнителя за 12 мес. от гар. период. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на възложителя. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец, със срок на валидност: 25 мес. от датата на сключване на договора. Ако гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на валидност 25 мес. от датата на сключване на договора. При подновяване на срока на договора изпълнителят следва да представи гаранция, която да покрива удължения срок на договора и 12-мес. гар. срок след изтичането му.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

С платежно нареждане по сметка на изпълнителя в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне на оформени фактури — оригинал, от изпълнителя и двустранно подписан протокол между възложителя и изпълнителя, който се изготвя от възложителя и в който страните отчитат положения от служителите на изпълнителя труд на база реално изпълнени видове работи и единичните цени, посочени в договора.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Подробните условия за изпълнение на поръчката са упоменати в документацията ѝ.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 22/05/2019
Plaatselijke tijd: 16:10
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 11/06/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Bulgaars
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 5 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Отварянето на заявленията ще се извърши на 23.5.2019 г. от 10:00 часа в заседателна зала на „ТЕЦ Варна“ ЕАД. Отварянето на заявленията е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 — срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019