Dienstleistungen - 194186-2019

25/04/2019    S81    Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Lublin: Schlammbeseitigung

2019/S 081-194186

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Postanschrift: al. J. Piłsudskiego 15
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Postleitzahl: 20-407
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aneta Spratek
E-Mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Telefon: +48 815324281
Fax: +48 815321910

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.mpwik.lublin.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.mpwik.lublin.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://epuap.gov.pl/wsp/portal/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.6)Haupttätigkeit(en)
Wasser

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy.

Referenznummer der Bekanntmachung: OZ/241/24/19
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90513600 Schlammbeseitigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu następujących odpadów z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie:

1) Osady z oczyszczalni ścieków Hajdów (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

2) Osady z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpady pochodzące z Oczyszczalni Ścieków Rokitno będą przywożone transportem Zamawiającego na plac zbierania i przeładunku odpadów znajdujący się na terenie Oczyszczalni Ścieków Hajdów.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90513800 Schlammbehandlung
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90513700 Schlammtransport
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Hauptort der Ausführung:

Oczyszczalnia Ścieków Hajdów, Lublin, ul. Łagiewnicka 5, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

A. Zakres przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, wywozie i zagospodarowaniu następujących odpadów z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie:

1) Osady z oczyszczalni ścieków Hajdów (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpad (osad odwodniony) będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w Oczyszczalni Hajdów. Osad został poddany biologicznej stabilizacji beztlenowej i mechanicznemu odwodnieniu na 4 wirówkach dekantacyjnych.

Przewidywana, dzienna ilość odwodnionego osadu do

Odbioru i zagospodarowania ok. 110 Mg /dobę

Orientacyjny ciężar nasypowy ok. 1,0 Mg/m3

Zawartość suchej masy ok. 19-25 %

2) Osady z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) - kod odpadu 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

Odpad (osad odwodniony) będący przedmiotem zagospodarowania pochodzi z procesów oczyszczania ścieków w oczyszczalni Rokitno. Osad został poddany mechanicznemu odwodnieniu na prasie.

Przewidywana, miesięczna ilość odwodnionego osadu do

Odbioru i zagospodarowania ok. 12,5 Mg/miesiąc

Orientacyjny ciężar nasypowy ok. 1,0 Mg/m3

Zawartość suchej masy ok. 14-19 %.

Przewidywana ilość osadów wytwarzanych w okresie 24 miesięcy obowiązywania umowy: osady z oczyszczalni ścieków Hajdów i z oczyszczalni ścieków Rokitno (osad odwodniony) – około 72 000 Mg. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ww. ilości wywożonych odpadów ze względu na awarie lub przestoje remontowe lub zaprzestania przez Zamawiającego zarządzania oczyszczalnią ścieków w Rokitnie gm. Lubartów (wskutek rozwiązania lub wygaśnięcia umowy w tym zakresie zawartej z Gminą Lublin) – przy czym jednostkowa cena ofertowa jest stała i obowiązuje przez cały okres obowiązywania umowy. Zmniejszenie ilości wywożonych osadów skutkuje obniżeniem ceny brutto ogółem za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Biorąc pod uwagę, że ilości wytworzonych osadów są prognozowane na podstawie danych za poprzednie lata, Zamawiający deklaruje, że wykorzysta min. 60 % zamówienia w trakcie obowiązywania umowy.

Osady wytwarzane w Oczyszczalni Ścieków Hajdów i Oczyszczalni Rokitno poddawane są badaniom z częstotliwością i w zakresie zgodnym z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 roku w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. 2015 poz. 257). Szczegółowa analiza biologiczna oraz fizyko-chemiczna dotycząca właściwości wytwarzanego osadu stanowi Tom III SIWZ.

Wykonawca będzie zobowiązany do gospodarowania przedmiotowymi odpadami, przez co rozumie się wywóz mas osadowych poza teren Oczyszczalni, a następnie ich przetworzenie w procesie odzysku lub unieszkodliwienia (z wyłączeniem bezpośredniego stosowania komunalnych osadów ściekowych tj. rozprowadzania na powierzchni ziemi lub wprowadzania ich do gleby) z zachowaniem wymogów określonych przepisami:

— ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.),

— Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6.2.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 257).

Wybrany w drodze przetargu Wykonawca, posiadający wymagane przepisami prawa zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 wydane na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018, poz. 992 z późn. zm.) staje się posiadaczem odpadów z wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów ustawy o odpadach, a w szczególności przejmuje odpowiedzialność za dalsze postępowanie z osadami od momentu załadunku osadów na środki transportowe w miejscu odbioru osadów na terenie Oczyszczalni.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy. W przypadku wyczerpania się ilości osadów, określonej w kolumnie 3 Tabeli nr 1 Formularza oferty (tj. 72 000 Mg) przed upływem 24 miesięcy liczonym od daty zawarcia umowy, umowa rozwiązuje się z dniem wyczerpania się tej ilości.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) aktualnej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wydanej na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Ww. decyzja musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako minimum 36 000 Mg/rok.

b) dokument potwierdzający posiadanie wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące, kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada aktualną decyzję zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodzie 19 08 05 (Ustabilizowane komunalne osady ściekowe) w procesie odzysku i/lub unieszkodliwiania, wydaną na podstawie ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.).

Ww. decyzja musi potwierdzać techniczną zdolność Wykonawcy do pełnej realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie rocznej ilości odbieranych odpadów ustalonej jako minimum 36 000 Mg/rok.

b) Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodzie 19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia), w celu oceny spełniania przez Wykonawców ww. warunku, dokumenty wymienione powyżej powinien złożyć Wykonawca/cy, który będzie wykonywał zamówienie w zakresie objętym wymogiem uzyskania zezwolenia na podstawie odrębnych przepisów prawa.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w pkt. 9.1.2 a) IDW.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w pkt. 10.1.4 IDW, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy PZP.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

a) warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 600 000,00 PLN.

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu potwierdzenia spełnienia ww. warunku dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

Niewykazanie spełnienia warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) Wykazu usług wykonanych (lub wykonywanych) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (lub wykonywane) – wykaz ten powinien zostać umieszczony w części IV JEDZ – Kryteria kwalifikacji, sekcja C – zdolność techniczna i zawodowa, pkt. 1b), i zawierać informacje podane w pkt. 10.1.1 IDW i dane niezbędne do oceny warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.1.3 a) IDW, przy czym opisując usługę Wykonawca powinien również wskazać nazwę, adres tego odbiorcy oraz dowody określające czy te usługi zostały wykonane (lub wykonywane) należycie, przy czym dowodami o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi były wykonane (lub wykonywane) a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dowody, o których mowa powyżej powinny zostać doręczone Zamawiającemu zgodnie z pkt. 10.1.2b IDW.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

Jeżeli treść informacji przekazywanych przez wykonawcę w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia, o którym mowa w art. 10a ust.1 ustawy Pzp, odpowiada zakresowi informacji, których zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

a) Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał (lub wykonuje) z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 usługę (wraz z podaniem jej przedmiotu, daty wykonania i podmiotu na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana oraz załączeniem dowodów czy została wykonana lub jest wykonywana należycie) odpowiadającą swoim zakresem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Za taką usługę Zamawiający uzna wywóz i zagospodarowanie minimum 40 000 Mg odpadów o kodzie 19 08 05 (ustabilizowane komunalne osady ściekowe).

W sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty (Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. zdolności technicznej lub zawodowej ocena spełnienia warunku odbędzie się łącznie.

III.1.4)Objektive Teilnahmeregeln und -kriterien
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.1.6)Geforderte Kautionen oder Sicherheiten:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 173 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt trzy tysiące zł 00/100).

2. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, w wysokości 3 % ceny ofertowej brutto podanej w Formularzu Oferty, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt. 29.4 IDW.

III.1.7)Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind:

Płatności będą dokonywane zgodnie z warunkami umowy określonymi w Tomie II SIWZ - Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.1.8)Rechtsform, die die Unternehmensgruppe, der der Auftrag erteilt wird, haben muss:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będą zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę

Wykonawców - przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia. Umowa taka musi zawierać w swojej treści opis przyjętej formy prawnej oraz określać szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu zamówienia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian zostały zawarte w Tomie II SIWZ - Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 28/07/2019
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/05/2019
Ortszeit: 13:00
Ort:

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., 20-407 Lublin, al. J. Piłsudskiego 15, POLSKA, Budynek B, Sala konferencyjna nr 117

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w postępowaniu o udzielenie zamówienia sektorowego wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt. 1)–2) oraz 4)–8).

W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty, przy czym w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu i w odniesieniu do każdego z nich musi to zostać wykazane:

1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) złożony w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowany do

Jednego pliku archiwum (ZIP) jako wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, sporządzony i wypełniony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia w zakresie zgodnym z Załącznikiem nr 2 do IDW.

2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 10.1.1-10.1.6 oraz 10.2-10.19 IDW.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany,

Wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. W sytuacji, gdy plik z ofertą jest większy niż 150 MB należy podzielić ofertę i przesłać ją w dwóch lub trzech odrębnych plikach.

Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na „Liście wszystkich postępowań” na miniPortalu oraz na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePuap, na którym będzie prowadzona korespondencja związana z postępowaniem.

Ofertę należy przesłać na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego: /MPWiKLublin/SkrytkaESP, znajdującą się na platformie ePUAP, pod adresem https://epuap.gov.pl/wsp/portal/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań zostały określone w Dziale VI - Środki ochrony prawnej ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700

Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
23/04/2019