Diensten - 194186-2019

25/04/2019    S81

Polen-Lublin: Diensten voor slibverwijdering

2019/S 081-194186

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.
Postadres: al. J. Piłsudskiego 15
Plaats: Lublin
NUTS-code: PL814 Lubelski
Postcode: 20-407
Land: Polen
Contactpersoon: Aneta Spratek
E-mail: zampub@mpwik.lublin.pl
Telefoon: +48 815324281
Fax: +48 815321910
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.mpwik.lublin.pl
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wywóz i zagospodarowanie odwodnionych (niehigienizowanych) osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Hajdów w Lublinie przez okres 24 miesięcy.

Referentienummer: OZ/241/24/19
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513600 Diensten voor slibverwijdering
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513800 Diensten voor slibbehandeling
90533000 Beheer van afvalstortplaats
90513700 Diensten voor het vervoeren van slib
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL814 Lubelski
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 30/05/2019
Plaatselijke tijd: 09:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019