Diensten - 194190-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2019/S 081-194190

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„PKP Intercity” S.A.
Al. Jerozolimskie 142 A
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: Aneta Szyndler
E-mail: aneta.szyndler@intercity.pl
NUTS-code: 00

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.intercity.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://pkpintercity.eb2b.com.pl
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu układów klimatyzacji w lokomotywach

Referentienummer: 01/04/TUT/2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu układów klimatyzacji w lokomotywach.

2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie (2) odrębne części.

3. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://pkpintercity.eb2b.com.pl (zwanej dalej „Platformą Zakupową”).

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 620 układów klimatyzacji produkcji JMN w lokomotywach

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 620 układów klimatyzacji produkcji JMN w lokomotywach.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 40 układów klimatyzacji produkcji Konvekta w lokomotywach

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 40 układów klimatyzacji produkcji Konvekta w lokomotywach.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okres nie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przez okres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 18
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który posiada zdolność techniczną i zawodową:

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przeglądy nie mniej niż:

— dla części 1 przedmiotu zamówienia – 80 układów klimatyzacji pojazdów kolejowych,

— dla części 2 przedmiotu zamówienia – 5 układów klimatyzacji pojazdów kolejowych.

Przez pojazd kolejowy w rozumieniu powyższego warunku rozumie się pojazd zgodny z definicją zawartą w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 28.3.2003 roku o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.).

Za usługi, spełniające wymogi niniejszego warunku, Zamawiający uznaje obsługę techniczną urządzeń i instalacji klimatyzacyjnej zawierających substancje kontrolowane zgodnie z ustawą z dnia 15.5.2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1951, z późn. zm.).

Jeżeli Wykonawca w dacie składania oferty wykonuje zamówienie, o którym mowa w niniejszym warunku, wskazany tam warunek uznaje się za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert Wykonawca wykonał przeglądy, w liczbie nie mniejszej niż określona powyżej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe wymagania może spełniać jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku tą samą usługę dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż liczba przeglądów nie może być niższa niż minimalna, wymagana dla danej części.

b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami posiadającymi przeszkolenie (potwierdzone certyfikatem dla personelu) w zakresie konserwacji lub serwisowania urządzeń klimatyzacyjnych, zgodnie z ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, i mającymi co najmniej roczne doświadczenie w zakresie przeglądu urządzeń i instalacji chłodniczych/klimatyzacyjnych, zawierających substancje kontrolowane, w liczbie:

— dla części 1 zamówienia - co najmniej 3 osób,

— dla części 2 zamówienia - co najmniej 3 osób.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dysponowaniem osobami określonymi powyżej wykazać się może jeden, kilku lub łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę w zakresie więcej niż jednej części, Wykonawca może przedstawić na potwierdzenie spełnienia warunku te same osoby dla większej liczby części, z zastrzeżeniem, iż liczba osób nie może być niższa niż minimalna, wymagana dla danej części.

Eventuele minimumeisen:

1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej i zawodowej określonych powyżej Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:

1) oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 1b - w postaci wykazu wykonanych usług w zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2) oświadczenia JEDZ w Części IV Sekcja C pkt 2 – w postaci wykazu osób jakimi dysponuje/będzie dysponował Wykonawca do realizacji zamówienia w zakresie wymaganym przez Zamawiającego powyżej.

2. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na żądanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.1 lub art. 26 ust. 2f ustawy Pzp dowody określające czy usługi wymienione w Części IV Sekcja C pkt 1b JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Uwaga - Wykonawca, który wskaże w Części IV Sekcji C pkt 1b JEDZ naprawy/dostawy wykonane/wykonywane na rzecz Zamawiającego również zobowiązany jest złożyć dowody, o których mowa powyżej.

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wskazane w ust. 2 powyżej Wykonawcy składają łącznie.

4. Wykonawca, zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, może, w celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

5. Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dalej „Zobowiązanie”). W celu oceny, czy Wykonawca polegając na sytuacji innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

6. Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w trakcie realizacji zamówienia.

7. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 (w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp), pkt 15-22 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie:

1) dla części 1 - 14 000,00 PLN

2) dla części 2 - 905,00 PLN

2.W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część, oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości stanowiącej sumę kwot określonych w ust. 1 dla tych części, na które oferta jest składana.

3. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

4. Wykonawca, który uzyska zamówienie będzie zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto oferty - odrębnie na każdą z części, na które uzyska zamówienie.

5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy winno zostać wniesienie w jednej z form lub formach określonych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

1. Faktury VAT będą płatne w terminie 30 dni kalendarzowych od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego, na wskazany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego.

2. Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia będą dokonywane w walucie PLN.

3. Szczegółowe warunki finansowe Zamawiający określił w SIWZ.

4. Zamawiający na poczet wykonania przedmiotu zamówienia nie przewiduje udzielenia zaliczki.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

1. Zgodnie z art. 23 ustawą Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanowią pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia.

2. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika, wskazywało wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z realizacji Umowy.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

1. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy (tożsamy dla wszystkich części) stanowiący integralną część SIWZ.

2. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z prowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia, znajduje się w Rozdziale XXIII SIWZ.

3. Dokumentacja postępowania dostępna jest na Platformie Zakupowej. Link bezpośrednio odsyłający do dokumentacji postępowania na Platformie Zakupowej dostępny jest na stronie internetowej: www.intercity.pl/pl/site/o-nas/przetargi/biezace-przetargi/ - pod nazwą postępowania

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 10:30
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Pools
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 08/07/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 10/05/2019
Plaatselijke tijd: 11:00
Plaats:

Otwarcie ofert nastąpi, za pośrednictwem Platformy Zakupowej PKP Intercity S.A., w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 142a, 02-305 Warszawa, POLSKA, piętro VI, sala konferencyjna nr 618.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Inlichtingen over gemachtigde personen en de openingsprocedure:

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Platformie Zakupowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę następujących dokumentów:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, pkt 14 ustawy Pzp (w odniesieniu do osób wskazanych w tym przepisie w zakresie katalogu przestępstw wskazanych w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c ustawy Pzp) i art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (w odniesieniu do podmiotów zbiorowych)wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

5) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.);

6) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie

Płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

2. Zamawiający informuje, że zgodnie z §2 ust. 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm.) (dalej zwanym rozporządzeniem), odstąpi od żądania złożenia oświadczeń w przedmiocie przesłanek wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 pkt 16-20 ustawy Pzp i oświadczeń wskazanych w ust. 1 pkt 5-7 powyżej, ponieważ zakresowi informacji objętych podstawą wykluczenia odpowiada treść informacji wymaganych do przekazania przez Wykonawcę w JEDZ.

3. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 powyżej składa dokumenty wskazane w §7 rozporządzenia i odpowiednio w Rozdziale IX SIWZ.

4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Polski, w odniesieniu do mającej miejsce zamieszkania poza Polską osoby, której dotyczy dokument wskazany w ust.1 pkt 1 składa dokumenty wskazane w §8 rozporządzenia i odpowiednio w Rozdziale IX SIWZ.

5. Szczegóły dot dokumentów, które należy złożyć zawarte są w Rozdziale IX SIWZ.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1-2.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019