Diensten - 194193-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

België-Luik: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2019/S 081-194193

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Infrabel — Direction Asset Management — Area South-East
0869.763.267_23937
Rue Ernest Solvay 1
Liège
4000
België
Contactpersoon: Olivier Philippe, ingénieur en chef, Head of Area South-East
Telefoon: +32 42412300
E-mail: olivier.philippe@infrabel.be
Fax: +32 42412280
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332142

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332142
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op een ander adres:
Infrabel — Direction Asset Management — Area South-East
Rue Ernest Solvay 1
Liège
4000
België
Contactpersoon: Bureau des entreprises
Telefoon: +32 42412312
E-mail: 51z05.bureaue1liege@infrabel.be
Fax: +32 42412280
NUTS-code: BE332

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.infrabel.be

Adres van het kopersprofiel: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=332142

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://eten.publicprocurement.be/etendering/viewWorkspacesBasedOnExtUrl.do?wsName=I-I.SE-57%2F54%2F4%2F18%2F227-F05
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

57/54/4/18/227 Nettoyage des locaux et des vitres des bâtiments d'Infrabel pour la région Wallone

Referentienummer: I-I.SE-57/54/4/18/227-F05_0
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor alle percelen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Charleroi

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Charleroi.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance La Louvière

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE325
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance La Louvière.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Mons

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE323
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Mons.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance ATH

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance ATH.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Liège

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE332
NUTS-code: BE334
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Liège.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Verviers

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE335
NUTS-code: BE336
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Verviers.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Ronet 1

Perceel nr.: 7
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE352
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Ronet 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Ronet 2

Perceel nr.: 8
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE352
NUTS-code: BE351
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Ronet 2.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Maintenance Jemelle et Arlon

Perceel nr.: 9
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE34
Voornaamste plaats van uitvoering:

Maintenance Jemelle et Arlon.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Area South-West — Atelier de Bascoup

Perceel nr.: 10
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90900000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Atelier de Bascoup.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Elle comprend:

— le nettoyage des bureaux, couloirs, escaliers, cuisines,

— le ramassage et le tri sélectif des déchets,

— le nettoyage de sanitaires (WC, douches, éviers, ...),

— le nettoyage des abords immédiats,

— le nettoyage des portes sectionnelles,

— le nettoyage des bardages métalliques,

— le nettoyage des vitres,

— le nettoyage des ateliers,

— ...

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

La période fixe peut éventuellement être reconduite pour 2 périodes de 1 an.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Voir article 67 — Motifs d’exclusion de la 3e partie du cahier spécial des charges.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Voir articles 25 de la 4e partie du cahier spécial des charges.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met één onderneming
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Frans
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 13/06/2019
Plaatselijke tijd: 10:00

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

— un DUME doit être joint à l'offre,

— une visite des lieux est obligatoire conformément à l'article 138 de la 3e partie du cahier spécial des charges,

— l'attestation de visite des lieux signée doit être jointe à l'offre,

— dans le cadre de la vérification des prix, une cost-breakdown structure par type de prestations doit être complétée dans le formulaire d'offre; comme décrit à l'article 43 de la 3e partie du cahier spécial des charges,

— dans le cadre de la vérification des prix, le nombres d'heures prestées par poste doit être renseigné dans l'inventaire; comme décrit à l'article 43 de la 3e partie du cahier spécial des charges,

— les références et attestations de bonne exécution, décrits à l'article 70 de la 3e partie du cahier spécial des charges doit être directement ajoutées à l'offre,

— les documents du marché (CSC et annexes) peuvent être téléchargé gratuitement sur https://enot.publicprocurement.be

— en se portant candidat et/ou en soumissionnant au présent marché, les candidats et soumissionnaires reconnaissent avoir pris connaissance du code de conduite pour les fournisseurs et entrepreneurs d'Infrabel et s'engagent à respecter les disposition. Ce code de conduite peut être consulté et téléchargé sur le site www.infrabel.be sous la rubrique «Professionals».

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Voir l'article 23 de la loi du 17.6.2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Conseil d'État
Rue de la Science 33
Bruxelles
1040
België
Telefoon: +32 22349611
E-mail: info@raadvst-consetat.be
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019