Diensten - 194199-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Falun: Commando-, controle- en communicatiesystemen

2019/S 081-194199

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Falu Energi & Vatten AB
Nationaal identificatienummer: 556509-6731
Postadres: Box 213
Plaats: Falun
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 791 25
Land: Zweden
E-mail: upphandling@fev.se

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.fev.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ärendehanteringsystem

Referentienummer: FEV19/0072
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35711000 Commando-, controle- en communicatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35711000 Commando-, controle- en communicatiesystemen
35712000 Tactische commando-, controle- en communicatiesystemen
48445000 Software voor elektronisch klantenbeheer
38221000 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
48481000 Verkoop- of marketingsoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 + 12 månader

II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
III.1.2)Economische en financiële draagkracht
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 09/09/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Förvaltningsrätten i Falun
Postadres: Box 45
Plaats: Falun
Postcode: 791 21
Land: Zweden
E-mail: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefoon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080

Internetadres: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019