Diensten - 194199-2019

25/04/2019    S81    - - Tjänster - Meddelande om upphandling - Förhandlat förfarande 

Sverige-Falun: Ledning, styrning och kommunikationssystem

2019/S 081-194199

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Legal Basis:

direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Falu Energi & Vatten AB
556509-6731
Box 213
Falun
791 25
Sverige
E-post: upphandling@fev.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.fev.se

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ärendehanteringsystem

Referensnummer: FEV19/0072
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35711000
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35711000
35712000
48445000
38221000
48481000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader

II.2.9)Upplysningar om begränsningar av antalet kandidater som inbjuds
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.12)Information om elektroniska kataloger
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
III.1.4)Objektiva regler och kriterier för deltagande
III.1.5)Information om reserverade kontrakt
III.1.6)Begärda säkerheter och garantier:
III.1.7)Huvudvillkor för finansiering och betalning och/eller hänvisning till de föreskrifter där dessa framgår:
III.1.8)Rättslig form som den grupp ekonomiska aktörer som tilldelas kontraktet ska anta:
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.1)Information om en viss yrkesgrupp
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:
III.2.3)Personal som ska ansvara för utförandet av kontraktet

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.4)Uppgifter om minskning av antalet lösningar eller anbud under förhandlingarna eller dialogen
IV.1.6)Information om elektronisk auktion
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/05/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/09/2019
IV.2.7)Anbudsöppning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.2)Information om elektroniska arbetsflöden
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Sverige
Telefon: +46 23-3830000
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Fax: +46 23-3830080

Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se

VI.4.2)Behörigt organ vid medling
VI.4.3)Överprövning
VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019