Diensten - 194199-2019

25/04/2019    S81

Sverige-Falun: Ledning, styrning och kommunikationssystem

2019/S 081-194199

Meddelande om upphandling – försörjningssektorerna

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/25/EU

Avsnitt I: Upphandlande enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Falu Energi & Vatten AB
Nationellt registreringsnummer: 556509-6731
Postadress: Box 213
Ort: Falun
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 791 25
Land: Sverige
E-post: upphandling@fev.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.fev.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/faluenva/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=44463
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.6)Huvudsaklig verksamhet
Elektricitet

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ärendehanteringsystem

Referensnummer: FEV19/0072
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
35711000 Ledning, styrning och kommunikationssystem
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
35711000 Ledning, styrning och kommunikationssystem
35712000 Taktisk ledning, styrning och kommunikation
48445000 Programvara för kundhantering
38221000 Geografiska informationssystem (GIS eller motsvarande)
48481000 Programvara för försäljning eller marknadsföring
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Det önskade IT-systemet är ett verksamhetssystem för ärendehantering, arbetsorderhantering och CRM som skall användas inom Falu Energi & Vattens alla verksamhetsområden.

Leveransen omfattar införande, anpassning och utbildning av systemet i ett antal olika faser. Den första fasen omfattar våra enklaste ärendeflöden: Felanmälan, Klagomål/Frågor och Beställning av tjänst. Fas 2 omfattar vidareutveckling Beställning av tjänst, CRM och Arbetsorder och fas 3 Mina Sidor – Kunden är en del i ärendeprocessen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: ja
Beskrivning av förlängning:

12 + 12 månader

II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Förhandlat förfarande med föregående meddelande om upphandling
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 09/05/2019
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 09/09/2019

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
24/04/2019