Diensten - 194199-2019

25/04/2019    S81

Zweden-Falun: Commando-, controle- en communicatiesystemen

2019/S 081-194199

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Falu Energi & Vatten AB
Nationaal identificatienummer: 556509-6731
Postadres: Box 213
Plaats: Falun
NUTS-code: SE SVERIGE
Postcode: 791 25
Land: Zweden
E-mail: upphandling@fev.se
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.fev.se
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ärendehanteringsystem

Referentienummer: FEV19/0072
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
35711000 Commando-, controle- en communicatiesystemen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
35711000 Commando-, controle- en communicatiesystemen
35712000 Tactische commando-, controle- en communicatiesystemen
48445000 Software voor elektronisch klantenbeheer
38221000 Geografische informatiesystemen (GIS of dergelijke)
48481000 Verkoop- of marketingsoftware
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE SVERIGE
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

12 + 12 månader

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 09/05/2019
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019