Diensten - 194201-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Spanje-Madrid: Brochures

2019/S 081-194201

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SE Correos y Telégrafos, S. A.
Postadres: Vía Dublín, 7
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES ESPAÑA
Postcode: 28042
Land: Spanje
Contactpersoon: Unidad de Contratación
E-mail: contratacion.correos@correos.com
Telefoon: +34 915963924
Fax: +34 914558990

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.correos.es/ss/Satellite/site/pagina-perfil_contratante/sidioma=es_ES?idiomaWeb=en_GB

I.6)Hoofdactiviteit
Postdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

SP190004

Referentienummer: SP190004
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
22150000 Brochures
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 980 091.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 980 091.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 12
Deze opdracht kan worden verlengd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 06/05/2019
Plaatselijke tijd: 18:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Spaans

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019