Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 194202-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Borlänge: Technische inspectiediensten

2019/S 081-194202

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Rechtsgrond:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Trafikverket
Nationaal identificatienummer: 202100-6297
Postadres: Rödavägen 1
Plaats: Borlänge
NUTS-code: SE
Postcode: 781 89
Land: Zweden
Contactpersoon: Jacob Olofsson
E-mail: jacob.olofsson@trafikverket.se
Telefoon: +46 771921921

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huvudbesiktningsman Projekt Mälarbanan

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71631000
71631400
71631450
71631480
71631490
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/08/2019
Einde: 30/11/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 år + 2 år + 1 år + 1 år optionsmöjlighet.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019