Diensten - 194202-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Zweden-Borlänge: Technische inspectiediensten

2019/S 081-194202

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Zweden
Contactpersoon: Jacob Olofsson
Telefoon: +46 771921921
E-mail: jacob.olofsson@trafikverket.se
NUTS-code: SE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Huvudbesiktningsman Projekt Mälarbanan

Referentienummer: 2019
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71631000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71000000
71631000
71631400
71631450
71631480
71631490
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE1
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Aanvang: 15/08/2019
Einde: 30/11/2023
Deze opdracht kan worden verlengd: ja
Beschrijving van verlengingen:

3 år + 2 år + 1 år + 1 år optionsmöjlighet.

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 03/06/2019
Plaatselijke tijd: 00:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Zweeds

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019