Diensten - 194204-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Constanța: Reparatie en onderhoud van uitrusting voor elektriciteitsdistributie

2019/S 081-194204

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
E-Distribuție Dobrogea S.A.
RO 14500308
Str. Nicolae Iorga nr. 89A
Constanța
900587
Roemenië
Contactpersoon: Georgiana Tănase
Telefoon: +40 722115748
E-mail: georgiana-daniela.tanase@e-distributie.com
NUTS-code: RO223

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.enel.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.e-licitatie.ro
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestarea serviciilor de reparații în ateliere specializate a echipamentelor energetice și a transformatoarelor E-Distribuție Dobrogea S.A.

Referentienummer: N/A
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50532400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Serviciile prezentei achizitii sunt necesare in vederea pastrarii sau restabilirii disponibilitatii, fiabilitatii si sigurantei in exploatare a echipamentelor energetice, precum si a serviciilor de reparatii cu caracter de investitii.

— Numarul de zile la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor este de 19,

— Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari in a 11-a zi inainte de data limita stabilita in anuntul de participare pentru depunerea ofertelor [conform prevederilor art. 172 alin. (2) si art. 173 alin. (1) din Legea nr. 99/2016 actualizata].

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa 2 la caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii si in formularul F11 „Centralizator financiar de preturi".

Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: cantitate minima estimata, conform anexei „Cantitati estimate minime si [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO223
Voornaamste plaats van uitvoering:

UOIT Constanta + UOIT Medgidia; UOIT Calarasi; UOIT Slobozia; UOIT Tulcea.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Prestarea serviciilor de reparatii in ateliere specializate a echipamentelor energetice si a transformatoarelor E-Distributie Dobrogea S.A.

Serviciile prezentei achizitii sunt necesare in vederea pastrarii sau restabilirii disponibilitatii, fiabilitatii si sigurantei in exploatare a echipamentelor energetice, precum si a serviciilor de reparatii cu caracter de investitii.

Cantitatile estimate minime si maxime ale acordului-cadru sunt mentionate in anexa 2 la caietul de sarcini, atasat prezentei documentatii si in formularul F11 „Centralizator financiar de preturi".

Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent: cantitate minima estimata, conform anexei „Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent".

Cantitate maxima estimata, conform anexei „Cantitati estimate minime si maxime ale contractului subsecvent".

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Prijs
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 24
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Achizitia se desfasoara din fonduri proprii ale E-Distributie Dobrogea, entitate contractanta ce desfasoara activitate relevanta in domeniul energiei electrice, conform art. 4 alin. (1) lit. c) si art. 6 alin. (1) lit.a) din Legea nr. 99/2016 (actualizata).

Valoare garantie de participare: 17 493,00 RON.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

A. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 177, 178, 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

B. Ofertantii (inclusiv asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii declarati) nu trebuie sa se regaseasca in situatiile potential generatoare de conflict de interese prevazute la art. 73 din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintelor de mai sus: se va completa DUAE in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti declarati, fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat) cu informatiile aferente situatiei lor.

DUAE se va transmite in format electronic pana la data si ora limita de depunere a ofertelor prevazute in anuntul de participare.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

Aceste documente pot fi:

1) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc), la momentul prezentarii acestora;

2) Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din cerificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3) Dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 179 alin. (2), art. 180 alin. (2), art. 184 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale;

4) Alte documente, dupa caz;

5) Pentru punctul B, se va prezenta o declaratie pe propria raspundere, care va fi completata de ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti, fiecare conform situatiei aferente, model care poate fi utilizat, in sectiunea „Documente, Formulare", Formularul F7, care se va depune odata cu DUAE.

Persoanele juridice/fizice straine, care doresc sa participe la prezenta procedura, vor prezenta orice documente considerate edificatoare in tara in care acestea sunt rezidente, cum ar fi certificate constatatoare, caziere judiciare sau alte documente echivalente emise de autoritati competente din tara în care acestea sunt rezidente, insotite de traducere autorizata in limba romana.

Documentele trebuie sa dovedeasca îndeplinirea cerintelor mentionate mai sus, la momentul prezentarii acestora.

DUAE se va completa in mod obligatoriu de catre operatorii economici participanti la prezenta procedura de atribuire (ofertanti/asociati/terti sustinatori/subcontractanti declarati, fiecare va completa in mod obligatoriu un DUAE separat), cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

Exceptie. Documente care se vor depune impreuna cu DUAE:

— Daca este cazul, cele mentionate la sectiunea III.1.3.a). „Capacitatea tehnica si/sau profesionala" si sectiunea III.1.4) „Reguli si criterii obiective de participare", a prezentului document, angajamentul ferm al tertului sustinator din care rezulta [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Specificati cifra de afaceri medie anuala. Operatorul economic trebuie sa dovedeasca o medie a cifrei de afaceri globale (anuale) pe ultimii 3 ani (2016, 2017, 2018) de cel putin 1 311 975,00 RON.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016]. In conformitate cu art. 190 din Legea nr. 99/2016 actualizata, privind achizitiile sectoriale, se solicita documente de confirmare privind situatia economica financiara, lasandu-se la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii cerintei de calificare anterior mentionate. Entitatea contractanta nu limiteaza documentul ce va fi prezentat în vederea îndeplinirii nivelului aferent cifrei de afaceri la situații financiare anuale, existând posibilitatea alegerii prezentării de documente cum ar fi: bilanturi contabile aferente ultimilor 3 ani fiscali/extrase de bilant/rapoarte de audit sau orice alte documente edificatoare in sustinerea cifrei de afaceri. Daca un grup de operatori economici depune o oferta comuna, atunci capacitatea economica si financiara se demonstreaza prin cumularea resurselor tuturor membrilor grupului. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este:

— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON,

— 2018 — 1 EUR = 4,6535 RON.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Proportia de subcontractare. Se vor prezenta informatii privind subcontractantii (daca este cazul). Conform art. 68 din Legea nr. 99/2016 se va preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de identificare ale subcontractantilor propusi, daca acestia din urma sunt cunoscuti la momentul depunerii ofertei sau a solicitarii de participare.

Pentru contractele de achizitie de servicii: executarea de servicii de tipul specificat. Ofertantii vor prezenta o listă din care sa rezulte ca au prestat în ultimii 3 ani servicii similare de reparatii transformatoare si reparatii echipamente energetice in ateliere specializate, a caror valoare cumulata, realizata in baza unui contract sau mai multe contracte, este de minim: 1 749 300,00 RON fara TVA.

Eventuele minimumeisen:

Completare DUAE cu informatiile aferente. La data depunerii ofertei, ofertantul va prezenta DUAE, completand sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa informatiile cu privire la subcontractant/i şi va avea anexat acordul de subcontractare (conform modelului Formular F8, din sectiunea „Documente, Formulare"). In cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi se bazează ofertantul, subcontractantii respectivi trebuie să completeze, la rândul lor, DUAE separat, incluzând si informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180, a îndeplinirii criteriilor privind capacitatea, asa cum au fost solicitate de entitatea contractantă si dacă este cazul, a îndeplinirii criteriilor de calificare/selecţie stabilite de entitatea contractantă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016, actualizata. Subcontractantul va prezenta pentru sustinerea celor declarate in DUAE, declaratie de neincadrare in situatiile prevazute in cadrul art. 73 din Legea nr. 99/2016; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016; art. 178 din Legea nr. 99/2016 si informatii aferente art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Va prezenta de asemena si informatii aferente, conform art. 188 alin. (2) lit. a) si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016, actualizata. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016]. În cazul subcontractanţilor pe ale căror capacităţi ofertantul nu se bazează, DUAE prezentat va conţine numai informaţiile referitoare la demonstrarea neîncadrarii în niciuna dintre situaţiile de excludere prevăzute la art. 177, 178 şi 180.

Completare DUAE cu informatiile aferente. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016]. Listele cu serviciile similare efectuate in cel mult ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt entitati contractante sau clienti privati, prin care sa se dovedeasca experienta similara. Solicitam completarea acestor informatii in cadrul DUAE. Se lasa la latitudinea operatorului economic alegerea documentelor care vor fi prezentate in sustinerea indeplinirii experientei similare mai sus mentionate, conform art. 190 din Legea nr. 99/2016, dar ca exemplu, serviciile prestate se pot confirma prin prezentarea: extraselor din contracte, recomandari, proceselor-verbale de receptie, a documentelor constatatoare sau oricaror altor documente edificatoare, pentru cele mai importante dintre servicii, emise sau contrasemnate de catre o autoritate/entitate contractanta sau client beneficiar. Ofertantii nerezidenti vor prezenta traduceri autorizate in limba romana a tuturor documentelor prezentate. Pentru calculul echivalentei se va lua in calcul cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BNR pentru fiecare an in parte. Pentru euro cursul mediu BNR aferent fiecarui an in parte este:

— 2016 — 1 EUR = 4,4908 RON,

— 2017 — 1 EUR = 4,5682 RON,

— 2018 — 1 EUR = 4,6535 RON.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Se vor prezenta informatii privind asociatii (daca este cazul). Asociatul va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 180 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Asociatul va prezenta informatii aferente, conform art. 188 alin. (2) lit. a) si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale. Criteriile de calificare referitoare la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (înregistrare), la standardele de asigurare a calitatii trebuie prezentate de fiecare asociat în parte pentru partea din acord-cadru pe care o va realiza conform art. 67 din Legea nr. 99/2016. Situatia economico-financiara si capacitatea tehnica si/sau profesionala se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asociati. În cazul în care o asociere de operatori economici este declarata câstigatoare, relatia contractuala si facturarea se va face doar cu liderul. Entitatea contractantă isi rezerva dreptul de a solicita operatorilor economici participanţi în comun la procedura de atribuire, odată ce le-a fost atribuit acordul-cadru, ca asocierea sa fie legalizata, urmand sa fie prezentat acordul de asociere legalizat, conform art. 67 alin. (2) din Legea nr. 99/2016. Modalitatea de indeplinire: se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE. Impreuna cu DUAE se va prezenta, daca este cazul si acordul de asociere (conform model Formular F21, din sectiunea „Documente, Formulare"), urmand ca documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

Operatorul economic va demonstra ca dispune de urmatoarelor atestate ANRE: minim atestat de tip A si tip E2 pentru atestarea operatorilor economici care efectueaza servicii de reparatii la transformatoare si echipamente energetice In conformitate cu Ordinului nr. 45/2016 „Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatiile electrice", operatorii economici trebuie sa prezinte urmatoarele atestate ANRE: se solicita atestatul A pentru incercari de echipamente si instalatii electrice [conform art. 8 alin. (1) lit. a) din Ordinul nr. 45/2016] se solicita atestatul E2 pentru executare de posturi de transformare, statii electrice si de lucrari la partea electrica a centralelor cu orice tensiuni nominale standardizate [conform art. 8 alin. (1) lit. p) din Ordinul nr. 45/2016]. Atestatele sunt necesare pentru serviciile care fac obiectul acordului-cadru. Mentionam ca in conformitate cu Ordinul nr. 45/2016 „Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiecteaza executa si verifica instalatiile electrice", toti operatorii economici trebuie sa prezinte atestatele ANRE la solicitarea entitatii contractante pentru persoanele juridice romane sau un document echivalent cu un atestat emis potrivit prezentului regulament, conform art. 8 alin. (1) lit. a) pentru persoanele juridice straine. Modalitatea de indeplinire: se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, ofertantilor clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

Se vor prezenta informatii privind tertul/tertii sustinatori (daca este cazul). In cazul in care operatorul economic isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care confirma ca va pune la dispozitia operatorului economic a resurselor tehnice si profesionale invocate. Se vor prezenta informatii privind tertul sustinator (daca este cazul). Tertul sustinator va prezenta declaratie de neincadrare in cadrul art. 73 Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale; în situatiile prevazute la art. 177 alin. (1) si (2) din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale; art. 178 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale si informatii aferente art. 180/Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale. Tertul va prezenta informatii aferente, conform art. 188 alin. (2) lit. a) si art. 192 lit. a) si b) din Legea nr. 99/2016, privind achizitiile sectoriale. In situatia in care sustinerea unui tert vizeaza resurse netransferabile, angajamentul ferm prezentat de catre ofertant trebuie sa garanteze entitatii contractante indeplinirea obligatiilor asumate prin acesta in situatia in care contractantul intampina dificultati pe parcursul derularii acordului-cadru. Modalitatea de indeplinire: se solicita completarea acestor informatii in cadru DUAE Impreuna cu DUAE, la data depunerii ofertei, se va prezenta angajamentul ferm de sustinere, impreuna cu documente anexe la angajament, (model Formular F27, din sectiunea „Documente, Formulare"), conform art. 202 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 si conform Notificarii ANAP nr. 256/8.12.2016, completand sectiunile aferente cerintelor pentru care tertul/tertii sustinator/sustinatori asigura sustinerea capacitatii tehnice si/sau profesionale si sectiunile relevante, astfel incat sa reiasa ca tertul/tertii nu se afla in situatiile care determina excluderea din procedura, conform prevederilor art. 177, 178 si 180 din Legea nr. 99/2016. Se solicita tuturor ofertantilor angajamentele ferme privind tertul sustinator, daca este cazul, impreuna cu documentele anexe la angajament, transmise acestora de catre tert/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv in care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, de ofertantii clasati pe primele 3 locuri, ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice, [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

1) Cuantumul garantiei de participare este de: 17 493,00 RON;

2) Cursul de referinta pentru echivalenta garantiei de participare depusa in euro sau in alta moneda, va fi cel publicat de BNR in data publicarii anuntului de participare;

3) Valabilitate: 120 zile si se va raporta la data limita de depunere a ofertelor;

4) Mod de constituire:

(a) Prin virament bancar in contul E-Distributie Dobrogea: cod IBAN RO62CITI0000000700086003, deschis la Citibank Europe plc. Dublin, Sucursala Romania,

(b) Prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii si trebuie sa prevada ca plata garantiei de participare se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate, conform art. 42 alin. (1) si alin. (4) din HG nr. 394/2016, actualizata;

5) Garantia de participare este irevocabila.

6) Neprezentarea garantiei de participare conduce la respingerea ofertei, conform HG nr. 394/2016 art. 71 alin. (3);

7) Garantia de participare transmite in SICAP impreuna cu oferta, cel mai tarziu la data ora limita de depunere a ofertelor;

8) Entitatea contractanta are obligatia de a retine garantia de participare, atunci cand ofertantul se afla in oricare dintre urmaroarele situatii:

— Îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia, conform art. 43 alin. (1) lit. a) din HG nr. 394/2016, actualizata,

— Oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul sectorial/acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei, conform art. 43 alin. (1) lit. c) din HG nr. 394/2016, actualizata;

9) Restituirea garantiei de participare conform art. 44 din HG nr. 3 94/2016.

1) Cuantum: 10 % din valoarea (fara T.V.A.) contractelor subsecvente incheiate ulterior incheierii acordului-cadru;

2) Valabilitate: cel putin egala cu durata de valabilitate a contractului subsecvent;

3) Mod de constituire: prin instrument de garantare emis de o institutie de credit din Romania sau din alt stat sau de o societate de asigurari, in conditiile legii, conform art. 45 alin. (1) si conform art. 46 alin. (1) din HG nr. 394/2016, actualizata;

4) Restituirea garantiei de buna executie se face conform art. 48 alin. (4). HGR nr. 394/2016.

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Asociere conform art. 66 din Legea privind achizitiile sectoriale nr. 99/2016.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 3
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling
Nadere inlichtingen over de elektronische veiling:

Licitatia electronica se va desfasura în maxim 2 (doua) runde.

Durata unei runde va fi de o zi lucratoare, durata intre runde este de minim 2 (doua) zile.

Entitatea contractanta nu va începe licitatia electronica mai devreme de 2 (doua) zile lucratoare dupa data transmiterii invitatiilor.

Entitatea contractanta îsi rezerva dreptul de a modifica prin invitatia de pa [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Roemeens
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
De inschrijving moet geldig blijven tot: 18/10/2019
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Datum: 18/06/2019
Plaatselijke tijd: 15:00
Plaats:

In SEAP.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

Intreaga documentatie de atribuire este disponibila in noul sistem SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub si este atasata anuntului de participare.

Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SICAP, operatorii economici trebuie sa aiba instalat un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic, acest program fiind disponibil pe site-urile de internet ale furnizorilor de semnatura electronica.

Eventualele clarificari la documentatia de atribuire se depun online in SICAP. Raspunsurile la eventualele clarificari la documentatia de atribuire se vor atasa anuntului de participare.

Raspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participa la procedura, vor fi completate in SEAP/SICAP in mod direct, dupa autentificarea de catre fiecare participant (ofertant/asociat/tert sustinator/subcontractant declarat).

Operatorii economici vor semna cu semnatura electronica extinsa DUAE, prin exportare/importarea documentului creat cu extensia .xml sau prin tiparirea acestuia direct din aplicatie, conform Notificarii ANAP din data de 8.4.2019.

Un operator economic care participa pe cont propriu si care nu se bazeaza pe capacitatile altor entitati pentru a îndeplini criteriile de calificare si selectie, va completa un singur DUAE.

Un operator economic care participa pe cont propriu, dar se bazeaza pe capacitatile uneia sau mai multor alte entitati (terti sustinatori/subcontractanti) este raspunzator pentru depunerea în cadrul procedurii a propriului sau DUAE, precum si a câte un DUAE separat pentru fiecare dintre entitatile pe care se bazeaza.

De asemenea, în cazul în care grupurile de operatori economici, inclusiv asociatiile temporare, participa împreuna la procedura de achizitie sectoriala, trebuie prezentat câte un DUAE separat care sa cuprinda informatiile solicitate în partile II–V pentru fiecare dintre operatorii economici participanti în cadrul grupului.

Entitatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura pentru atribuire a contractelor orice ofertant care nu si-a îndeplinit sau si-a îndeplinit în mod defectuos obligatiile contractuale fata de ENEL, din motive imputabile ofertantului în cauza, fapt care a produs sau este de natura sa produca grave prejudicii beneficiarilor acestuia [Legea nr. 99/2016, art. 180 lit. g)].

Operatorii economici, la depunerea ofertei in cadrul procedurii, vor tine cont de prevederile art. 53, 54 din HG nr. 394/2016.

Conform Notificarii ANAP nr. 240/2016, perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor.

Ofertantul are obligatia de a elabora oferta in limba romana, in conformitate cu prevederile din prezenta documentatie de atribuire.

Toate documentele emise in alta limba decat romana, vor fi insotite de traducerea autorizata a acestora in limba romana.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmeaza a fi prezentate, doar la solicitarea entitatii contractante, de ofertantii clasati pe primele trei locuri ca urmare a rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice [conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 99/2016, coroborat cu art. 138 alin. (2) din HG nr. 394/2016, Notificarii ANAP nr. 245 din 1.9.2016].

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: http://www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute în Legea nr. 101/2016, actualizată.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
ENEL — Serviciul Juridic și Afaceri Corporatiste
Bulevardul Mircea Vodă nr. 30, sector 3
București
011172
Roemenië
Telefoon: +40 212065045

Internetadres: www.enel.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019