Diensten - 194208-2019

25/04/2019    S81

Polska-Szczecin: Usługi związane z odpadami

2019/S 081-194208

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście Spółka Akcyjna
Adres pocztowy: ul. Bytomska 7
Miejscowość: Szczecin
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Kod pocztowy: 70-603
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Monika Gadomska
E-mail: przetargi@port.szczecin.pl
Tel.: +48 914308364
Faks: +48 914308398
Adresy internetowe:
Główny adres: www.port.szczecin.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.port.szczecin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf
I.6)Główny przedmiot działalności
Działalność dotycząca portów wodnych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór odpadów płynnych ze statków (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol) na terenie portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu.

Numer referencyjny: NZ-092/2/UE-2/2019
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w granicach portu morskiego w Świnoujściu, oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów, w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Postępowanie prowadzone jest z podziałem na Część A Szczecin i Część C Świnoujście.

Część A Szczecin – odpady płynne (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol).

Część C Świnoujście – odpady płynne (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część A Szczecin

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Szczecin

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Granice portu morskiego w Szczecinie określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21.6.2005 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Szczecinie, Świnoujściu i Policach od strony lądu (Dz.U. z 2005 r. nr 119, poz. 1010, z późn. zm.).

A.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz przetwarzania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji Marpol), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02*- szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje przepracowane (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji Marpol).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji Marpol), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod: 10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne).

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Szczecinie”, oraz „Informacją o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: 100 % / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część C Świnoujście

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000 Usługi wywozu odpadów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL42 Zachodniopomorskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Port Świnoujście

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie (całodobowo, przez 7 dni w tygodniu) usługi odbioru odpadów płynnych ze statków, korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Świnoujściu, oraz dalszego przetwarzania odebranych odpadów, w okresie 24 miesięcy, tj. od dnia podpisania umowy (nie wcześniej niż od 1.7.2019 r.) do 30.6.2021 r.

Granice portu morskiego w Świnoujściu określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1.10.2010 r. w sprawie ustalenia granicy portu morskiego w Świnoujściu od strony lądu (Dz.U. z 2010 r. nr 190, poz. 1275).

B.I. Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia w zakresie odbioru odpadów zobowiązany będzie do:

1. Odbioru oraz zagospodarowywania następujących rodzajów odpadów ze statków:

1) Odpady olejowe i ich mieszaniny z wodą (zał. I Konwencji Marpol), w tym:

a) zaolejone wody zęzowe (m.in. kod: 13 05 07* - zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach),

b) pozostałości olejowe (szlam) (m.in. kod: 13 05 02*- szlamy z odwadniania olejów w separatorach, 13 05 06* - olej z odwadniania olejów w separatorach),

c) zużyte oleje hydrauliczne i smarowe (m.in. kod: 13 02 08* – inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe).

2) Ścieki fekalne (zał. IV Konwencji Marpol).

3) Pozostałości z oczyszczania spalin (zał. VI Konwencji Marpol), tj.: katalizatory, sadze, filtry itp. (m.in. kod: 10 01 18* - odpady z oczyszczania gazów odlotowych zawierające substancje niebezpieczne)

2. Postępowania z odpadami w sposób zgodny z przepisami ustawy o odpadach oraz „Planem gospodarowania odpadami oraz pozostałościami ładunkowymi ze statków w porcie morskim w Świnoujściu” oraz „Informacją o trybie i sposobie odbioru odpadów ze statków korzystających z nabrzeży zlokalizowanych w granicach portu morskiego w Szczecinie i w Świnoujściu”.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: 100 % / Waga: 100
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24 aa ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Minimalny poziom zdolności dla części A Szczecin (odpady płynne):

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, przez cały okres trwania umowy,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania ścieków fekalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Minimalny poziom zdolności dla części C Świnoujście (odpady płynne):

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą odbieranych ze statków w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego oraz wodnego,

— posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, przez cały okres trwania umowy.,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiających wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 992 z późn. zmianami), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku, tj. pozostałości z oczyszczania spalin w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu wodnego w porcie zewnętrznym,

— posiada aktualne decyzje/zezwolenia administracyjne, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), umożliwiające wykonywanie usługi odbioru oraz zagospodarowania ścieków fekalnych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Minimalny poziom zdolności dla Części A:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 150 000,00 PLN.

Minimalny poziom zdolności dla Części C:

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

— posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimalną 150 000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolności finansowe i/lub ekonomiczne na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Zamawiający uzna, że wykonawca posiada zdolności zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:

Minimalny poziom zdolności dla Części A:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których odebrał co najmniej 800 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 250 m3 ścieków.

Minimalny poziom zdolności dla Części C:

— w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał/wykonuje należycie co najmniej jedną lub więcej usług, w ramach których odebrał co najmniej 1 900 m3 płynnych odpadów olejowych i ich mieszanin z wodą oraz co najmniej 200 m3 ścieków.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności w zakresie odbioru odpadów płynnych zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże się odbiorami odpadów, z których będzie wynikało, iż odebrał odpady na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań Zamawiającego określonych dla części, na które Wykonawca będzie składał ofertę.

Minimalny poziom dla zdolności technicznych:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że w celu wykonania zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, będącymi w gotowości co najmniej takimi narzędziami i urządzeniami technicznymi i w ilościach jakie zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla części A Szczecin i części C Świnoujście.

W przypadku gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zdolności techniczne i/lub zawodowe na minimalnym poziomie stanowiącym sumę wymagań zamawiającego określonych dla części, na które wykonawca będzie składał ofertę, za wyjątkiem:

— jednostki pływającej do odbioru odpadów płynnych – niezależnie od ilości części, na które wykonawca będzie składał ofertę wystarczające będzie dysponowanie jedną jednostką o pojemności min. 50 m3.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) Ustawy, z wyłączeniem przesłanek określonych w ust. 1 pkt 13) lit. d) i pkt 14) Ustawy w zakresie przestępstwa określonego w art. 24 ust. 1 pkt. 13) lit. d) Ustawy oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) wymaganych prawem decyzji/zezwoleń administracyjnych, potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów powstających na statku w zakresie zbierania oraz transportu odpadów środkami transportu lądowego i wodnego;

b) sytuacji finansowej i ekonomicznej (środki na koncie lub zdolność kredytowa);

b) zdolności technicznej i zawodowej (wykaz usług oraz wykaz urządzeń technicznych).

III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

Dla części A Odpady płynne - Szczecin (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol): 20 872,00 PLN.

Dla części C Odpady płynne - Świnoujście (Zał. I, IV, VI Konwencji Marpol): 41 296,00 PLN

W przypadku gdy wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wniesie wadium w wysokości stanowiącej sumę wadiów określonych dla części, na które wykonawca będzie składał ofertę.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców określona została w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorach umów, stanowiących załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 30/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Kwiecień 2021 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 4.8. SIWZ składa dokumenty wg § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016 poz. 1126 ze zm.), tj.:

a) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy;

b) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Wykonawca, o którym mowa w pkt. 4.9. SIWZ składa również dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.8. SIWZ litera c) i d).

Dokumenty, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.9. SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym, albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy zawarte w pkt 4.10. SIWZ stosuje się odpowiednio.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 4.8. SIWZ litera a) i b), składa dokument, o którym mowa w pkt 4.9. SIWZ,

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c), 14) (z wyjątkiem skazania osoby o której mowa w pkt 14) za przestępstwo wymienione w pkt 13) lit. d.)) i 21) ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym,administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego Zamówienia.

W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 4.7. SIWZ uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Oświadczenie, o którym mowa w punkcie 4.14. SIWZ, składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty wspólnej, dokumenty wymienione w pkt. 4.8. SIWZ lub odpowiednio 4.9., 4.11., 4.12. SIWZ (składane na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania) składa odrębnie każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy: odwołanie i skarga. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Adres do wniesienia odwołania w formie pisemnej: ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 niniejszego rozdziału wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Sekretariat Departamentu Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019