Diensten - 194211-2019

25/04/2019    S81    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Bydgoszcz: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

2019/S 081-194211

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Luzak
Tel.: +48 523285243
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Faks: +48 523285102
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.psgaz.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zamowienia.psgaz.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
Jagiellońska 42
Bydgoszcz
85-097
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Luzak
Tel.: +48 523285243
E-mail: agnieszka.luzak@psgaz.pl
Faks: +48 523285102
Kod NUTS: PL61

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.psgaz.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Produkcja, transport oraz dystrybucja gazu i energii cieplnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w msc. Chełmża ul. ks. Piotra Skargi

Numer referencyjny: 2019/W800/WP-001517
II.1.2)Główny kod CPV
71320000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w msc. Chełmża ul. ks. Piotra Skargi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL61
II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy gazociągu n/c wraz z przyłączami w msc. Chełmża ul. ks. Piotra Skargi wraz ze sprawow. nadzoru autorskiego wg zakresu rzeczowego:

1) wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, projektu organizacji ruchu, projektu odtworzenia nawierzchni i przedmiaru robót:

a) gazociągu n/c dn 160 PE L= ok. 625,00 m,

b) przył. gazowych n/c dn 63/90 PE 10 szt. o łącznej długości L= ok. 296,20 m,

c) przył. gazowego dn 63 PE 1 szt. L= ok. 1,00 m do przepięcia,

d) połączenia nowo projektowanego gazociągu z istniejącymi sieciami w ulicach przyległych, zwanego dalej Projektem,

Uwaga! Dla zmienionych lokalizacji kurków głównych (SKG) należy zaprojektować odcinki spinające od kurka głównego do istniejącej instalacji łącznie z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli jest wymagana).

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają warunki techniczne nr PSGBY.ZMSM.763.088.G.18 z dnia 18.12.2018 r.

2)uzyskanie wszelkich wymag. opinii, pozwoleń i dec. w tym uzyskanie w im. i na rzecz Zamawiającego, od właściw. organu, ostat. dec. o pozwol. na budowę.

3) wykon. kosztor. inwestorskich,

4) spr. nadzoru autorsk

Dok. projektowa winna się składać z:

1) wersji papierowej skład. się z:

a) projektu budowl. (bez dok. zawartych w pkt.b) – 2 egz. w formie papierowej,

b) projektu budowl. (część formalna tj. zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów) – 2 egz. w formie papierowej,

c) projektu wykonaw. – 3 egz. w formie papierowej,

d) przedmiaru robót – 1 egz. w formie papierowej,

e) kosztorysu inwestorskiego – 1 egz. w formie papierowej,

f) projektu organizacji ruchu - 2 egz. w formie papierowej,

g) projekt odtworzenia nawierzchni – 2 egz. w formie papierowej. Projekt odtworzenia nawierzchni musi być uzgodniony z zarządcą drogi z dokładnym zakresem niezbędnej powierzchni do odbudowy (m2) i z podziałem na jej rodzaje, tj.: asfalt, kostka brukowa, nawierzchnia z płytek itp.,

2) wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym zawierającym dokumentację: składającej się z:

a) Dokumentacja w wersji nieedytowalnej składająca się z plików zawierających kompletną dokumentację,treścią odzwierciedlającą wersje papierową.

b) Wersja nieedytowalna plików (PDF) dla w/w dokumentacji powinna zostać wykonana w następujący sposób:

— Po zatwierdzeniu dokum. projektowej przez właściwy organ administracji budowlanej (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować.

— Pliki PDF powinny powstać na bazie plików edytowalnych, zeskanowanych dokumentów papierowych, które występowały tylko w wersji papierowej lub z plików, które już były dokumentami PDF (decyzje, oświadczenia, uzgodnienia, rysunki, atesty, aprobaty, protokoły, instrukcje itp.).

— Plik PDF nie może być zabezpieczony przed wydrukiem ani nie może posiadać żadnego hasła.

— Zawartość pliku PDF musi być czytelna, zeskanowana w odpowiedniej ostrości, należy zwrócić uwagę na

Czytelność pieczątek i podpisów.

UWAGA: Część formalna dok. projektowej zawierająca zgody, oświadczenia, umowy właścicieli działek przez teren których przebiega sieć gazowa, wypisy z rejestru gruntów itp. bezwzględnie musi stanowić odrębny katalog/plik.

c) Wersja edytowalna dok. projektowej powinna być sporządzona zgodnie z poniższym podziałem:

— część kosztowa (kosztorys inwestorski, zbiorcze zestawienie kosztów) – pliki *.ath i *.xml dla kosztorysu,

*.doc(x) i *.xls(x) dla ZZKNośnik, przekazany Zamawiającemu, nie może być zabezpieczony przed

Kopiowaniem.

d) Nośnik musi zostać opisany w sposób trwały i czytelny (np. poprzez nadruki, naklejki, technologie

Pozwalającą na wypalanie napisów lub obrazów na płytach itp.) z następującymi danymi:

— Po zatwierdzeniu dok. projektowej przez właściwy organ administracji budowl. (z odpowiednimi klauzulami) należy ją zeskanować.

— Pełna nazwa zadania.

— Nr umowy zadania wraz z datą podpisania umowy.

— Nazwa Wykonawcy dokument.

— m-c i rok opracowania dok.

— Nr kolejnej wersji i data modyfikacji.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 14
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Oferta wraz z załącznikami oraz Jednolity Dokument pod rygorem nieważności powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, według wymogów określonych w pkt. 8.4.-8.11. SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu,

2. spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

2.1. posiadają kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

2.2. posiadają zdolności techniczne lub zawodowe - określone w pkt. III.1.3) ogłoszenia

2.3. znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej - określone w pkt. III.1.2) ogłoszenia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawcę na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1)-8) Pzp z zastrzeżeniem art. 133 ust. 4 Pzpi art. 24 ust. 7-12 Pzp.

4. Wykaz obligatoryjnych oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

4.1 Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ,

4.2 Oświadczenie w formie jednolitego dokumentu, w zakresie wskazanym w SIWZ,

4.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty dotycz ące tych podmiotów, podpisane przez podmiot, którego dokumenty dotyczą,

4.4 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia.

4.5 Jeżeli wykonawca wskazuje, iż część zamówienia będzie wykonana przez podwykonawcę, przedkłada jednolity dokument podwykonawcy. W tym wypadku jednolity dokument powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.

4.6 W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do oferty należy załączyć oryginał właściwego pełnomocnictwa, o ile umocowanie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, które odpowiada swoim rodzajem dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia o długości nie mniejszej niż 188,00 m, poparte referencjami wystawionymi przez zlecającego, potwierdzającymi, że zostały wykonane z należytą starannością.

6.1.2.3.2 Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającymi aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji

Zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Wykonawca w celu udowodnienia spełnienia warunku dysponowania osobą Projektanta wskaże osobę spełniającą ten warunek w wykazie, o którym mowa w punkcie 8.2.1. SIWZ.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Zamawiający na podstawie art. 138c ust. 1 pkt. 3 Ustawy odstępuje od obowiązku żądania wadium.

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą do wystawienia faktury końcowej jest sporządzony i podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru końcowego.

Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie podpisany bez zastrzeżeń przez Strony protokół odbioru częściowego. Wykonawca wystawi fakturę VAT w terminie 7 dni od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ust.4 Ustawy w przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. Dopuszczalne zmiany umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały określone w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/05/2019
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:

Otwarcie ofert w formie elektronicznej nastąpi w Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy, 85-097 Bydgoszcz, ul.Jagiellońska 42.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, to jest:

1.1 dokumentów wymienionych w punkcie 8.2. SIWZ.

1.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 25 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Z zastrzeżeniem treści art. 133 ust. 4 Ustawy, wykonawca nie podlega wykluczeniu w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeżeli osoba,o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d Ustawy.

1.3. zaświadczenia naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.4. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

1.5. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

1.6. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.7. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.8. oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716);

1.9. oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.5 pkt 5 i 6 ustawy;

1.10.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 24587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 24587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Szczegółowe informacje dotyczące terminów składania odwołań zawiera uPzp art. 182.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Departament Odwołań
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 24587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 24587800

Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/04/2019