Diensten - 194212-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reparatie, onderhoud en aanverwante diensten in verband met spoorwegen en andere uitrusting

2019/S 081-194212

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
"PKP Intercity" S.A.
Al. Jerozolimskie 142A
Warszawa
02-305
Polen
Contactpersoon: „PKP Intercity” S.A., Biuro Zakupów, Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa, 6 piętro
E-mail: aneta.szyndler@intercity.pl
NUTS-code: PL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.intercity.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu układów klimatyzacji w pojazdach kolejowych

Referentienummer: 22/10/TUT/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu układów klimatyzacji w pojazdach kolejowych.

2. Przedmiot zamówienia podzielony był na sześć części.

3. Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w formie elektronicznej za pośrednictwem PlatformyZakupowej pod adresem: https://pkpintercity.eb2b.com.pl (zwanej dalej „Platformą Zakupową”).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 940 184.10 PLN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 38 układów klimatyzacji produkcji ABB w wagonach osobowych

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu 38 układów klimatyzacji produkcji ABB w wagonachosobowych.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 475 układów klimatyzacji produkcji Knorr/Merak w wagonach osobowych

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 475 układów klimatyzacji produkcji Knorr/Merak w wagonach osobowych.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 146 układów klimatyzacji produkcji Medcom/Armpol w wagonach osobowych

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1.Wykonanie przeglądu 146 układów klimatyzacji produkcji Medcom/Armpol w wagonach osobowych.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 74 układów klimatyzacji produkcji Sabwabco w wagonach osobowych

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 74 układów klimatyzacji produkcji Sabwabco w wagonach osobowych.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 620 układów klimatyzacji produkcji JMN w lokomotywach

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 620 układów klimatyzacji produkcji JMN w lokomotywach.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Wykonanie przeglądu 40 układów klimatyzacji produkcji Konvekta w lokomotywach

Perceel nr.: 6
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
50220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

1. Wykonanie przeglądu 40 układów klimatyzacji produkcji Konvekta w lokomotywach.

2. Wykonawca wykona przegląd 1 (jednego) układu klimatyzacji (czas postoju wagonu w przeglądzie) wterminie nie dłuższym niż 2 dni robocze.

3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji na okresnie krótszy niż 6 miesięcy liczony od daty wykonania przeglądu, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Dla nowych urządzeń, zespołów i podzespołów, Wykonawca udzieli gwarancji na bezawaryjną pracę przezokres zgodny z gwarancjami producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Okres gwarancji i rękojmi na bezawaryjną pracę układu klimatyzacji po przeglądzie / Weging: 10
Prijs - Weging: 90
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 234-536073
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 1
Benaming:

Wykonanie przeglądu 38 układów klimatyzacji produkcji ABB w wagonach osobowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urządzenia Chłodnicze „Vega Urządzenia Chłodnicze” sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 283 518.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 377 551.70 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 2
Benaming:

Wykonanie przeglądu 475 układów klimatyzacji produkcji Knorr/Merak w wagonach osobowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urządzenia Chłodnicze „Vega Urządzenia Chłodnicze” sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 180 725.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 855 638.72 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 3
Benaming:

Wykonanie przeglądu 146 układów klimatyzacji produkcji Medcom/Armpol w wagonach osobowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urządzenia Chłodnicze „Vega Urządzenia Chłodnicze” sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 653 934.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 857 979.37 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 4
Benaming:

Wykonanie przeglądu 74 układów klimatyzacji produkcji Sabwabco w wagonach osobowych

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
19/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Urządzenia Chłodnicze „Vega Urządzenia Chłodnicze” sp. z o.o.
Warszawa
Polen
NUTS-code: 00
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 567 210.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 755 256.65 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 5
Benaming:

Wykonanie przeglądu 620 układów klimatyzacji produkcji JMN w lokomotywach

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Perceel nr.: 6
Benaming:

Wykonanie przeglądu 40 układów klimatyzacji produkcji Konvekta w lokomotywach

Een opdracht/perceel wordt gegund: neen
V.1)Inlichtingen over niet-gunning
De opdracht/het perceel wordt niet gegund
Er zijn geen inschrijvingen of deelnemingsaanvragen ontvangen, of deze zijn allemaal afgewezen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

1. Wykonawcom i innym osobom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tej ustawy.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień SIWZ,

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania Wykonawcy informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

3) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – wobec czynności innych niż określone w pkt 1-2.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019