Diensten - 194213-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Pompen

2019/S 081-194213

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
PGE Energia Ciepła S.A.
0000013479
ul. Złota 59
Warszawa
00-120
Polen
Contactpersoon: Emilia Staniak
Telefoon: +48 126209713
E-mail: Emilia.Staniak@gkpge.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.gkpge.pl/PGE-Energia-Ciepla

Adres van het kopersprofiel: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Remont pomp OPC 7,8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Referentienummer: 1001129000
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
42122000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomp OPC 7,8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Specyfikacji Technicznej.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 3 216 466.97 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL
Voornaamste plaats van uitvoering:

PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku, ul. Podmiejska, 44-207 Rybnik, POLSKA

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zakres podstawowy remontu pompy wody chłodzącej OPC 7 obejmuje:

• Prace organizacyjne, przygotowawcze, pomocnicze i zakończeniowe.

• Remont zespołu łożyska oporowo-nośnego.

• Remont instalacji odpowietrzenia, chłodzenia i smarowania łożysk.

• Demontaż/montaż elementów pompy, pomiary technologiczne, ocena stanu technicznego elementów pompy.

• Remont elementów pompy:

1. Remont pokrywy górnej pompy.

2. Remont przegrody stabilizującej przepływ wody w korpusie kolana wylotowego pompy.

3. Remont kierownicy wylotowej.

4. Remont wstawki łożyskowej.

5. Remont kierownicy diagonalnej.

6. Remont wkładki kierownicy diagonalnej.

7. Remont korpusu osłony wirnika.

8. Remont wirnika diagonalnego.

9. Remont kierownicy wlotowo-regulacyjnej.

• Prace remontowe w obszarze wałów napędowych, sprzęgła, uszczelnienia mechanicznego.

• Prace remontowe w obszarze silnika napędowego.

• Remont AKPiA.

• Prace budowlane.

• Dostawa materiałów dla zakresu podstawowego.

Zakres podstawowy remontu pompy wody chłodzącej OPC 8 obejmuje:

• Prace organizacyjne, przygotowawcze, pomocnicze i zakończeniowe.

• Remont zespołu łożyska oporowo-nośnego.

• Remont instalacji odpowietrzenia, chłodzenia i smarowania łożysk.

• Demontaż/montaż elementów pompy, pomiary technologiczne, ocena stanu technicznego elementów pompy.

• Remont elementów pompy:

1. Remont pokrywy górnej pompy.

2. Remont przegrody stabilizującej przepływ wody w korpusie kolana wylotowego pompy.

3. Remont kierownicy wylotowej.

4. Remont wstawki łożyskowej.

5. Remont kierownicy diagonalnej.

6. Remont wkładki kierownicy diagonalnej.

7. Remont korpusu osłony wirnika.

8. Remont wirnika diagonalnego.

9. Remont kierownicy wlotowo-regulacyjnej.

• Prace remontowe w obszarze wałów napędowych, sprzęgła, uszczelnienia mechanicznego.

• Prace remontowe w obszarze silnika napędowego.

• Remont AKPiA.

• Prace budowlane.

• Dostawa materiałów dla zakresu podstawowego.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Zakres opcjonalny na remont pompy wody chłodzącej OPC 7 obejmuje:

• Opcja 1 - Dostawa i wymiana pierścieni osadczych wkładki kierownicy diagonalnej.

• Opcja 2 - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających Z i L wkładki kierownicy diagonalnej.

• Opcja 3 - Odtworzenie wymiarów nominalnych otworu wkładki pod montaż panewki elastomerowej, dostawa materiałów, wykonanie i dopasowanie elementów składowych potrzebnych do wykonania regeneracji.

• Opcja 4 - Wymiana wykładziny w korpusie osłony wirnika.

• Opcja 5 - Naprawa uszkodzeń wirnika.

• Opcja 6 - Wymiana klapy zwrotnej DN 1800.

• Opcja 7 - Dostawa klapy zwrotnej DN 1800.

• Opcja 8 - Wykonanie iniekcji betonu wokół włazu rewizyjnego DN 800 komory ssącej pompy.

Zakres opcjonalny na remont pompy wody chłodzącej OPC 8 obejmuje:

• Opcja 1 - Wymiana kierownicy diagonalnej.

• Opcja 2 - Wymiana wkładki kierownicy diagonalnej.

• Opcja 3 - Dostawa i wymiana pierścieni uszczelniających Z i L wkładki kierownicy diagonalnej.

• Opcja 4 - Wymiana korpusu osłony wirnika wraz z wykładzinami.

• Opcja 5 - Regeneracja/naprawa wad uszkodzeń wirnika.

• Opcja 6 - Wymiana kierownicy wlotowo regulacyjnej.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 243-556926
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Remont pomp OPC 7,8 w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział w Rybniku

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
12/03/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Pawar sp. z o.o. sp. k.
Gliwice
Polen
NUTS-code: PL229
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 325 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 3 216 466.97 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 134 ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1986), zwaną dalej „Pzp”.

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie, zgodnie z art. 24aa Pzp, tzw. procedury odwróconej (tj. w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w Postępowaniu).

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (SIWZ) dostępna jest bezpłatnie na stronie: https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019