Diensten - 194217-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Roemenië-Boekarest: Reiniging van transportuitrusting

2019/S 081-194217

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
SN.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
RO 11054545
Str. Dinicu Golescu nr. 38
Bucureşti
010873
Roemenië
Contactpersoon: Georgeta Manole
Telefoon: +40 732671661
E-mail: ciprian.habasescu@cfrcalatori.ro, georgeta.manole@cfrcalatori.ro
Fax: +40 213192428
NUTS-code: RO321

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.cfrcalatori.ro

Adres van het kopersprofiel: www.e-licitatie.ro

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Salubrizare vagoane de călători, automotoare și/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” — împărțită în 5 loturi

Referentienummer: A1 – RO11054545 – 2018, la pozitiile 5816, 5817, 5826, 5804, 5805
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90917000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

„Salubrizare vagoane de călători, automotoare și/sau rame electrice, exprimate în vagoane etalon” — împărțită în 5 loturi

— Lot 1 — Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici,

— Lot 2 — Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița,

— Lot 3 — Post Revizie Vagoane Vatra Dornei,

— Lot 4 — Depoul Timisoara, Revizia de Vagoane Timisoara, Revizia de Vagoane Simeria,

— Lot 5 — Depoul Arad si Revizia de Vagoane Arad.

S.N.T.F.C. 3/2019.

Operatorul economic va putea solicita clarificari cu 18 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor, entitatea contractanta raspunzand in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 11 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Laagste offerte: 2 804 200.00 RON / Hoogste offerte: 2 804 200.00 RON meegerekend
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini la Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici.

Volumul prestatiei — conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de salubrizare la Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița.

Volumul prestatiei — conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Post Revizie Vagoane Vatra Dornei

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini la Post Revizie Vagoane Vatra Dornei.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de salubrizare la Post Revizie Vagoane Vatra Dornei.

Volumul prestatiei — conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Depoul Timisoara, Revizia de Vagoane Timisoara, Revizia de Vagoane Simeria

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini la Depoul Timisoara, Revizia de Vagoane Timisoara, Revizia de Vagoane Simeria

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de salubrizare la Depoul Timisoara, Revizia de Vagoane Timisoara, Revizia de Vagoane Simeria

— Volumul prestatiei conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Depoul Arad și Revizia de Vagoane Arad

Perceel nr.: 5
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90917000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: RO321
Voornaamste plaats van uitvoering:

Conform caietului de sarcini la Depoul Arad si Revizia de Vagoane Arad.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicii de salubrizare la Depoul Arad si Revizia de Vagoane Arad.

Volumul prestatiei — conform Anexei C atasata la documentatia de atribuire, din cauza caracterelor limitate.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 20
Perceel nr.: 1
Benaming:

Revizia de Vagoane Arad și Post Revizie Vagoane Curtici

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artcip Constim S.R.L.
RO 38620115
Str. Liviu Rebreanu nr. 159
Dumbrăvița
307160
Roemenië
Telefoon: +40 374077786
E-mail: artcipconstim@gmail.com
Fax: +40 374092485
NUTS-code: RO424
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 1 839 700.00 RON
Laagste offerte: 1 839 700.00 RON / Hoogste offerte: 1 839 700.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 19
Perceel nr.: 2
Benaming:

Revizia de Vagoane Caransebeș și Post Revizie Vagoane Oravița

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Artcip Constim S.R.L.
RO 38620115
Str. Liviu Rebreanu nr. 159
Dumbrăvița
307160
Roemenië
Telefoon: +40 374077786
E-mail: artcipconstim@gmail.com
Fax: +40 374092485
NUTS-code: RO424
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 964 500.00 RON
Laagste offerte: 964 500.00 RON / Hoogste offerte: 964 500.00 RON meegerekend
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
București
030084
Roemenië
Telefoon: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745

Internetadres: www.cnsc.ro

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Oficiul Juridic al S.N.T.F.C. „CFR Călători” S.A.
Bulevardul Dinicu Golescu nr. 38, sector 1
București
010867
Roemenië
Telefoon: +40 213199528 / 122961

Internetadres: www.cfrcalatori.ro

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
22/04/2019