Diensten - 194219-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Installeren van sanitair

2019/S 081-194219

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Wiener Linien GmbH & Co KG
9110016084503
Erdbergstraße 202
Wien
1030
Oostenrijk
Contactpersoon: B68
Telefoon: +43 1790968713
E-mail: harald.rumpeltes@wienerlinien.at
Fax: +43 1790968009
NUTS-code: AT130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wienerlinien.at

Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandsetzungsarbeiten an Sanitäranlagen

Referentienummer: WL-B68-G-3012-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45332400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Sanitäranlagen und Sanitärsystemen in den Stationen der Linien U1, U2, U4, U6 sowie in den diversen Bahnhöfen, Werkstätten, Garagen und Verwaltungsgebäuden

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130
Voornaamste plaats van uitvoering:

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an Sanitäranlagen und Sanitärsystemen in den Stationen der Linien U1, U2, U4, U6 sowie in den diversen Bahnhöfen, Werkstätten, Garagen und Verwaltungsgebäuden

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 224-466942
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Verwaltungsgericht Wien
Muthgasse 62
Wien
1190
Oostenrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019