Diensten - 194219-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Oostenrijk-Wenen: Installeren van sanitair

2019/S 081-194219

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Wiener Linien GmbH & Co KG
9110016084503
Erdbergstraße 202
Wien
1030
Oostenrijk
Contactpersoon: B68
Telefoon: +43 1790968713
E-mail: harald.rumpeltes@wienerlinien.at
Fax: +43 1790968009
NUTS-code: AT130

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wienerlinien.at

Adres van het kopersprofiel: https://wstw.vergabeportal.at

I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Instandsetzungsarbeiten an Sanitäranlagen

Referentienummer: WL-B68-G-3012-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45332400
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: AT130

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 224-466942

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/04/2019
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019