Diensten - 194222-2019

25/04/2019    S81    Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure 

Spanje-Madrid: Wegvervoersdiensten

2019/S 081-194222

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Entidad Pública Empresarial Renfe-Operadora, Dirección General Económico-Financiera, Gerencia de Área de Compras y Patrimonio
Nationaal identificatienummer: Q2801659J
Postadres: Avenida Pío XII, 110
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28036
Land: Spanje
Contactpersoon: dccp@renfe.es
E-mail: dccp@renfe.es
Fax: +34 913007479

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.renfe.es

Adres van het kopersprofiel: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=TsK3PKG7wqQ%3D

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe

Referentienummer: 2018-01702
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
60100000 Wegvervoersdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Servicio de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe ubicadas en todo el territorio nacional peninsular.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 645 067.98 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79940000 Dienstverlening door incassobureaus
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: ES ESPAÑA
Voornaamste plaats van uitvoering:

En estaciones ubicadas en todo el territorio nacional peninsular.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Servicio de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe ubicadas en todo el territorio nacional peninsular.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Criterios técnicos (oferta técnica) / Weging: 51
Kostencriterium - Naam: Criterios económicos (oferta económica) / Weging: 49
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Niet-openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2019/S 031-070647
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Servicios de recogida, transporte y custodia de fondos en estaciones gestionadas por el Grupo Renfe

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
09/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Loomis Spain, S. A.
Nationaal identificatienummer: A79493219
Postadres: C/ de los Ahumaos, 35-37
Plaats: Madrid
NUTS-code: ES300 Madrid
Postcode: 28052
Land: Spanje

Internetadres: www.loomis.es

De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 651 955.99 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 645 067.98 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Postadres: Avenida General Perón, 38, 8ª planta
Plaats: Madrid
Postcode: 28020
Land: Spanje
E-mail: tribunal_recursos.contratos@minhap.es
Telefoon: +34 913491441
Fax: +34 913491441
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Quince (15) días hábiles.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019