Diensten - 194230-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Nederland-Amsterdam: Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu

2019/S 081-194230

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
AEB Amsterdam
36343288
Australiëhavenweg 21
Amsterdam
1045 BA
Nederland
Contactpersoon: Haidy Hankers
Telefoon: +31 205876193
E-mail: Haidy.Hankers@aebamsterdam.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.aebamsterdam.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=78146

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: grondstoffen- en energiebedrijf

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Industriele Reiniging

Referentienummer: 78146
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope van de opdracht

AEB Amsterdam wil 1 partij contracteren die verantwoordelijk is voor het reinigen in en om alle installatiedelen van de 6 verbrandingslijnen, maar ook voorkomende industriële reinigingswerkzaamheden over het gehele terrein uitvoert. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd gedurende geplande revisies en (on)geplande stops.

Doel van de aanbesteding

Het doel van het aanbestedingsprocedure is, om met één leverancier te komen tot een Raamovereenkomst voor de duur van meerdere jaren, ten behoeve van de uitvoering van industrieel reinigen.

Best Value Methode

AEB heeft ervoor gekozen om inschrijvers aan te spreken op hun specifieke capaciteiten door naast de prijs een zwaar accent op kwaliteit te leggen. AEB maakt zal hierbij gebruik gaan maken van de principes van de Best Value aanpak (of in het Nederlands: "Prestatie-inkoop")

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90470000
90640000
90910000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Het doel van het aanbestedingsprocedure is, om met één leverancier te komen tot een Raamovereenkomst voor de duur van meerdere jaren, ten behoeve van de uitvoering van industrieel reinigen.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: prestatie onderbouwing / Weging: 30
Kwaliteitscriterium - Naam: Risico dossier / Weging: 25
Kwaliteitscriterium - Naam: Kansen dossier / Weging: 15
Kwaliteitscriterium - Naam: Interviews / Weging: 30
Prijs - Weging: 30
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 232-483777
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
10/01/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Conservator SIO BV
Barendrecht
Nederland
NUTS-code: NL
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Rechtbank Amsterdam
Amsterdam
Nederland
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
24/04/2019