Diensten - 194231-2019

25/04/2019    S81    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Mednikarovo: Technische controle- en testdiensten

2019/S 081-194231

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„KonturGlobal Maritsa Iztok 3“ AD
130020522
Obl. Stara Zagora
s. Mednikarovo
6294
Bulgarije
Contactpersoon: Valentina Maneva
Telefoon: +359 42663602
E-mail: MaritsaProcurement@contourglobal.com
Fax: +359 42663610
NUTS-code: BG344

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.contourglobal.com

Adres van het kopersprofiel: https://webservices.contourglobal.eu/purchaserprofile/17-60-19

I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Безразрушителен контрол на метала — обследване на остатъчен ресурс, техническа оценка и металографски анализи на елементи в електроцентрала „КонтурГлобал Марица Изток 3“

Referentienummer: 60-141-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71630000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 51 393.00 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG344

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 071-135583

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 48
Benaming:

Извършване на безразрушителен контрол на металната структура, металография по метода на репликите на колена на блок 1, 2, 3 и 4 в ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
11/04/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
„Ансист 98“ ООД
121659446
район „Подуяне“, ж.к. „Хаджи Димитър“, бл. 19, вх. Б, ет. 2, ап. 22
София
1510
Bulgarije
Telefoon: +359 28328855
E-mail: office@ansyst.com
Fax: +359 28328855
NUTS-code: BG412
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 51 393.00 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
23/04/2019